6. 4. 2020  14:13 Irena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-TTS - Teória a technika spaľovania (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-TTS
Názov predmetu: Teória a technika spaľovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technické zariadenia budov - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 1 úspešne absolvovaný test
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
V predmete sa poslucháči oboznámia s energetickou politikou v zásobovaní obyvateľstva energiami a so zásadami voľby vhodnosti palív pre účinné spaľovanie v zdrojoch tepla. Získajú teoretické poznatky o stechiometrických a skutočných podmienkach spaľovacieho procesu a jeho hodnotení, smerujúce k určeniu energetickej účinnosti zdrojov tepla ako podklad k výpočtu energetickej hospodárnosti. Naučia sa posudzovať zdroje tepla nielen z hľadiska energetického, ale aj podľa tvorby koncentrácií emisií ,prípadne imisií a budú sa vedieť orientovať v limitných hodnotách poľa zákona o ochrane ovzdušia.
 
Stručná osnova predmetu:
 Energetická bilancia vo vzťahu k spotrebe palív a energie na Slovensku. Palivová základňa. Energia, teplo a práca spaľovacích látok. Energetické palivá.
 Prírodné a umelé palivá. Vznik a vlastnosti palív, výhrevnosť a spalné teplo. Vhodnosť pre spaľovacie zariadenia.
 Tuhé palivá. Hnedé a čierne uhlie, vlastnosti, klasifikačné triedy, zloženie, voda, popolovina a horľavina v uhlí.
 Spaľovanie palív, podmienky dokonalého spaľovania. Spaľovacie rovnice a kontrola procesu.
 Súčiniteľ prebytku vzduchu pri dokonalom spaľovaní. Podmienky dokonalého spaľovania, koncentrácie CO2, CO a O2. Ostwaldov trojuholník.
 Spaľovacie zariadenia – kotly. Druhy, konštrukcie a použitie. Spaľovacie komory a teplovýmenné plochy – dvojťahové a trojťahové . Meracie a regulačné armatúry, ovládanie a regulácia.
 Kvapalné a plynné palivá – prírodné a umelé. Stechiometrické spaľovacie rovnice, dokonalé a nedokonalé spaľovanie. Horáky – atmosférické a tlakové.
 Analýza dymových spalín. Tepelné straty a účinnosť kotlov – nepriama metóda.
 Hospodárnosť spaľovacích zariadení, prevádzka a obsluha kotlov. Energetický manažment. Certifikácia kotlov a pravidelná kontrola.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LULKOVIČOVÁ, O. -- PETRÁŠ, D. -- BAŠTA, J. -- JELÍNEK, V. -- KABÁT, V. Zdroje tepla a domové kotolne. Bratislava : Jaga, 2004. 223 s. ISBN 80-8076-001-2.
PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- BAŠTA, J. -- KABELE, K. Vykurovanie rodinných a bytových domov. Bratislava : Jaga, 2005. 246 s. ISBN 80-8076-012-8.
MALÍK, S. Náhradné palivá v parných kotloch. Bratislava : Alfa, 1988. 395 s.
PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- FÜRI, B. Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy. Bratislava : Jaga Group, 2009. 223 s. ISBN 978-80-8076-075-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
slovenský jazyk
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 114

ABCDEFX
65,8 %21,1 %7,0 %3,5 %2,6 %0 %
Vyučujúci: Ing. Lukáš Skalík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Kamila Víchová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 3. 2020
Schválil: Ing. Kamila Víchová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 20. 03. 2020.

Typ výstupu: