21. 2. 2020  20:38 Eleonóra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-T4 - Typológia 4 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-T4
Názov predmetu: Typológia 4
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: pozemné stavby a architektúra - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešné absolvovanie písomnej skúšky po ukončení série prednášok a cvičení. Odovzdanie individuálnej seminárnej práce na tému súvisiacu z obsahovou náplňou predmetu, podľa zadania v rozsahu 10-15 strán. Odovzdanie požadovaných škíc podľa zadania prednášajúceho v rozsahu cca 15xA4 v zmysle definovaného formátu.

Hodnotenie:
1. písomná skúška 80 bodov
2. seminárna práca 10 bodov
3. skice 10 bodov
SPOLU: 100 bodov = 100 %

Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle študijného poriadku STU čl. 16 :
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C - dobre (priemerné výsledky) = 2, D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti a zručnosti v používaní typologických nástrojov v architektonickej tvorbe. Problematika je demonštrovaná cez metodiku prístupu k samostatnému koncepčnému navrhovaniu športových, kultúrnych,sakrálnych školských stavieb.
Študent sa oboznámi s ich typologickými druhmi, lokalitným obsahom, funkčnými celkami, nadväznosťami, funkčno-prevádzkovými vzťahmi a súčasnými trendmi v oblasti ich navrhovania.
 
Stručná osnova predmetu:
• Športové stavby a areály – letné, zimné.
• Kultúrne stavby – kultúrne domy, knižnice, kino, divadlo.
• Sakrálne stavby – požiadavky a princípy, cirkevné komplexy.
• Stavby predškolskej, školskej výchovy, prehľad a princípy výstavby vysokých škôl.
• Základy, prehľad a triedenie zdravotníckych zariadení.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhováni staveb. Praha: Consultinvest, 2000.

Odporúčaná:
STN a EN ISO súvisiace s riešenou problematikou
VYHLÁŠKA č. 453 / 2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v platnom znení
VYHLÁŠKA č. 532 /2002 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v platnom znení
ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v plat. znení
ZÁKONY a VYHLÁŠKY súvisiace s riešenou problematikou v platnom znení (www.zbierka.sk)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 222

ABCDEFX
51,4 %32,4 %7,2 %5,4 %3,6 %0 %
Vyučujúci: Ing. Filip Bránický (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: