18. 11. 2019  9:36 Eugen
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-VHZ - Vlastnosti hornín a zemín (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-VHZ
Názov predmetu: Vlastnosti hornín a zemín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: nosné konštrukcie stavieb - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vyhodnotenie laboratórnych meraní a zadaní.
 
Výsledky vzdelávania:
Komplexný prehľad o metódach experimentálneho určovania vlastností hornín a zemín v laboratórnych a terénnych podmienkach. Vyhodnotenie laboratórnych a skúšok in situ. Klasifikácia zemín a skalných hornín a jej využitie v inžinierskej praxi. Použitie pevnostných a deformačných vlastností zemín pri návrhu a posúdení inžinierskych konštrukcií. Reologické procesy v zeminách a ich definovanie. Kontrola a zlepšovanie vlastnosti zemín. Príklady praktických aplikácií poznatkov pri návrhu a posudzovaní inžinierskych konštrukcií.
 
Stručná osnova predmetu:
• Inžiniersko-geologický prieskum základovej pôdy – metódy a rozsah prieskumných prác.
• Genéza zemín a mineralogické zloženie zemín.
• Klasifikačný systém zemín a skalných hornín.
• Fyzikálne a popisné vlastnosti zemín a skalných hornín a ich použitie vo výpočtoch.
• Charakteristiky fyzikálneho stavu jemnozrnných a hrubozrnných zemín.
• Pevnostné a deformačné vlastnosti zemín a skalných hornín a ich použitie vo výpočtoch.
• Primárna a sekundárna konsolidácia zemín a prekonsolidácia zemín.
• Vlastnosti objemovo nestálych zemín a hornín.
• Filtračné vlastnosti zemín a ich použitie vo výpočtoch.
• Zhutniteľnosť zemín, zhutňovacia skúška a zhutňovací veľkopokus a ich vyhodnotenie.
• Charakteristické, návrhové a orientačné vlastnosti zemín a skalných hornín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JESENÁK, J. Mechanika zemín. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 406 s. ISBN 80-227-0642-6.
SLÁVIK, I. -- HRUŠTINEC, Ľ. Mechanika zemín - Laboratórne cvičenia I. Geotechnický prieskum a základné fyzikálne vlastnosti. Bratislava: STU Bratislava, 2012. 198 s. ISBN 978-80-227-3765-4.
HRUŠTINEC, Ľ. -- SLÁVIK, I. Mechanika zemín - Laboratórne cvičenia II. Pevnostné a deformačné vlastnosti. Bratislava: STU Bratislava, 2012. 183 s. ISBN 978-80-227-3766-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 430

ABCDEFX
22,1 %21,4 %27,0 %15,8 %13,7 %0 %
Vyučujúci: Ing. Zuzana Galliková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Ivan Slávik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: