12. 11. 2019  19:27 Svätopluk
Akademický informační systém

Sylabus předmětu BV1-VKFYZ - Vybrané kapitoly z fyziky (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: BV1-VKFYZ
Názov predmetu: Vybrané kapitoly z fyziky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomky. Na získanie zápočtu bude potrebné získať 56% z celkového počtu bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si utvrdí vedomosti z mechaniky a termiky zo strednej školy. Vie pomenovať, opísať a vysvetliť fyzikálne javy pomocou fyzikálnych termínov. Dokáže pracovať s informáciami vo forme grafov, tabuliek a vzťahov. Vie opísať a vysvetliť príslušné fyzikálne zákony ako kvalitatívny a kvantitatívny model reality, opísať jeho ohraničenosť, použiteľnosť a dôsledky pre bežný život.
 
Stručná osnova predmetu:
Mechanika hmotného bodu v jednom rozmere.
Gravitačné pole podľa Newtona.
Mechanika sústavy hmotných bodov v jednom rozmere.
Otáčanie tuhého telesa okolo pevnej osi.
Základy mechaniky kontinua.
Úvod do molekulovej fyziky a termiky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TEPLIČKA, I. Fyzika: Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Nitra : Enigma, 1998. 277 s. ISBN 80-85471-58-2.
HANZELÍK, F. Zbierka riešených úloh z fyziky pre uchádzačov o štúdium na vysokých školách technických. Bratislava : Alfa, 1989. 478 s. ISBN 80-05-00050-2.

Odporúčaná:
BARTUŠKA, K.Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I. : VYDAVATEĽSTVO Spoločnosť Prometheus, 1977, 180 s. ISBN 9788071962366
BARTUŠKA, K.Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy II. : VYDAVATEĽSTVO Spoločnosť Prometheus, 1977, 158s. ISBN 9788071962892

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 33

ZFX
93,9 %6,1 %
Vyučujúci: Mgr. Milan Jurči, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. RNDr. Igor Medveď, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: