29. 1. 2020  2:55 Gašpar
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-V - Vykurovanie (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-V
Názov predmetu: Vykurovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: technické zariadenia budov - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 1 úspešne absolvovaný kontrolný test
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet prehlbuje vedomosti študentov z problematiky vykurovania budov pozemných stavieb - najmä zdrojov tepla , ako štandardné, nízkoteplotné a kondenzačné kotly, ďalej výmenníky tepla pre odovzdávacie stanice tepla, ale aj ich príslušenstvo a vykurovacie sústavy. Rozširuje teoretické poznanie študentov v oblasti centrálneho a centralizovaného zásobovania teplom a vykurovania objektov vzhľadom na druh stavebnej konštrukčnej sústavy. Súčasne podmieňuje aplikáciu všeobecných teoretických poznatkov z tepelnej ochrany budov, prenosu tepla a hmoty, prúdenia kvapalín a regulačnej techniky. Grafické úlohy – riešenie projektových častí nadväzuje na teóriu a výpočtové úlohy – dimenzovanie a navrhovanie rôznych druhov zdrojov tepla, ich príslušenstva a projektové dispozičné a funkčné riešenia.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Teória životného prostredia, vnútorné a vonkajšie životné prostredie, hmotné a architektonizované životné prostredie.
2. Energetická bilancia budov – potreba tepla a energie na vykurovanie, prípravu teplej vody, vetranie a klimatizáciu, klimatické faktory.
3. Príslušenstvo zdrojov tepla – vykurovacie telesá, potrubia, armatúry, závesy.
4. Zdroje tepla, druhy zdrojov – malé, stredné a veľké, klasifikácia a požiadavky na navrhovanie.
5. Malé zdroje tepla – plynové nástenné spotrebiče otvorené a uzavreté určené na vykurovanie, spôsoby prívodu spaľovacieho vzduchu a odvodu spalín. Kombinované zdroje tepla a aplikácie.
6. Stredné zdroje tepla - kotly na tuhé, kvapalné a plynné palivo. Druhy a požiadavky na navrhovanie. Konštrukčné riešenia – nízkoteplotné a kondenzačné kotly.
7. Príslušenstvo zdrojov tepla – zabezpečovacie a poistné zariadenia, čerpadlá, chemická úprava vody a doplňovanie do systému.
8. Schémy zapojenia zdrojov tepla – kotlov ústredného vykurovania, alternatívne riešenia.
9. Kontrolný test. Navrhovanie zdrojov tepla na biomasu. Výpočtové vzťahy pre návrh systémov na výrobu tepla pre vykurovanie, prípravu teplej vody, vzduchotechniku a technológiu.
10. Sústavy centralizovaného zásobovania teplom. Výmenníky tepla. Odovzdávacie stanice tepla - tlakovo závislé a nezávislé pripojenie, funkčné schémy zapojenia. Dispozičné a stavebné požiadavky.
11. Meranie a regulácia vo vykurovacej technike.
12. Aplikácie obnoviteľných zdrojov tepla vo vykurovacej technike.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- BAŠTA, J. -- JELÍNEK, V. -- KABÁT, V. Zdroje tepla a domové kotolne. Bratislava: Jaga, 2004.
PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- BAŠTA, J. -- KABELE, K. Vykurovanie rodinných a bytových domov. Bratislava : Jaga, 2005. 246 s. ISBN 80-8076-012-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
slovenský jazyk
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 316

ABCDEFX
26,6 %23,4 %22,2 %15,2 %11,4 %1,2 %
Vyučujúci: doc. Ing. Daniel Kalús, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Mária Kurčová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Takács, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Takács, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: