19. 1. 2020  7:52 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-VYTEGZA - Výučba v teréne (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-VYTEGZA
Názov predmetu: Výučba v teréne
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
špeciálne seminárne cvičenie80 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
individuálne hodnotenie čiastkových úloh
 
Výsledky vzdelávania:
Vytvorenie a absolvovanie modelu činností, s ktorými sa študent stretne v praxi. Preukázanie schopností študenta zvládnuť individuálne, resp. teamové riešenie vybraného problému a jeho spracovanie do uceleného monotematického celku. Prehĺbenie znalostí študenta z oblasti špeciálnych odborných predmetov študijného programu. Študent si osvojí spôsob riešenia vybraných praktických úloh, ich analýzy a interpretácie výsledkov. Pracuje v skupine pod dohľadom a vedením pedagóga - vedúceho výučby v teréne. Spoločne v skupine vypracuje ucelený elaborát, ktorý obhajuje pred komisiou zloženou z pedagógov.
 
Stručná osnova predmetu:
Formulácia problému, vymedzenie rozsahu riešenia.
Vymedzenie množiny zdrojov informácií, postupov na ich analýzu. Individuálne štúdium, vyhľadávanie informácií. Tvorba rešerší, ich analýza.
Konfrontácia získaných informácií s úrovňou poznania v predmetnej oblasti. Korekcia postupov, prípadne rozsahu riešenia.
Bezpečnosť práce, organizácia a výkon činností v súlade s platnou legislatívou.
Návrh riešenia v skupine, organizácia práce (meraní), apriórna analýza meraní.
Vypracovanie elaborátu. Obhajoba elaborátu pred komisiou pedagógov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava : STIMUL, 1998. 118 s. ISBN 80-85697-82-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

ABCDEFX
60,0 %0 %30,0 %10,0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Richard Czikhardt (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Tibor Lieskovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Papčo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: