16. 10. 2019  9:19 Vladimíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu BV1-WRM_C - Water resources management (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: BV1-WRM_C
Názov predmetu: Water resources management
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o základných stavbách slúžiacich k manažmentu vodného prvku v krajine (úprava tokov, vodné nádrže, závlahové stavby, odvodňovacie stavby, protierózna ochrana) a softwarových nástrojoch podporujúcich riešenie týchto úloh.
 
Stručná osnova predmetu:
- Ohrozenosť krajiny suchom a povodňami.
- Základy úprav tokov.
- Závlahové a odvodňovacie stavby.
- Určenie potreby vody pre závlahu.
- Vodné nádrže.
- GIS podpora manažmentu vodných stavieb.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
USDA – Natural Resources Conservation Service: Irrigation – Handbooks and Materials [online]. URL: http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/water/?cid=stelprdb1045075

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

ABCDEFX
70,0 %20,0 %3,3 %6,7 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: