21. 2. 2020  9:18 Eleonóra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-WTGIS - Webové technológie v GIS (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-WTGIS
Názov predmetu: Webové technológie v GIS
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: geodézia a kartografia - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 1 úspešne absolvovaný test
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56% bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti z oblasti webových technológií orientovaných na spracovanie a poskytovanie priestorových informácií. Získať praktické skúsenosti s používaním webových služieb a webových portálov. Pochopiť princípy mobilných technológií v procese spracovania a využívania priestorových dát. Vedieť popísať postupy a metódy publikácie priestorových dát na webe a pochopiť princípy používania štandardných špecifikácií z oblasti webových technológií.
 
Stručná osnova predmetu:
Webové technológie na podporu poskytovania priestorových informácií.
Štandardné špecifikácie (World Wide Web Consortium, Open Geospatial Consortium) a univerzálne výmenné formáty na ukladanie a prenos dát vo webovom prostredí.
Otvorené dáta v prostredí webu.
Základné princípy sémantického webu.
Webové služby a webové portály orientované na poskytovanie priestorových dát.
Mobilné technológie a ich potenciál pri zbere a využívaní priestorových dát.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CIBULKA, D. -- HEFTY, J. Uplatnenie webových služieb pri sprístupňovaní a spracovaní geodát: Dizertačná práca. Disertační práce. Bratislava : SvF STU, 2012. 111 s.
PENG, Z. -- TSOU, M. Internet GIS: Distributed geographic information services for the internet and wireless networks. Hoboken : Wiley&Sons, 2003. ISBN 0-471-35923-8.
LI, K. -- VANGENOT, C. Web and Wireless Geographical Information Systems: Proceedings.5th International Workshop ,W2GIS 2005/Lausanne,Switzerland,December 2005. Berlin : Springer Verlag, 2005. ISBN 3-540-30848-2.
XIONG, H. -- SHEAKER, S. Encyklopedia of GIS. New York: Springer, 2008. 1370 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 39

ABCDEFX
12,8 %56,4 %15,4 %15,4 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Filip Pružinec (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 15. 03. 2019.

Typ výstupu: