24. 10. 2020  19:11 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-ZS - Zakladanie stavieb (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-ZS
Názov predmetu: Zakladanie stavieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné hodnotenie kvality práce na cvičeniach
 
Výsledky vzdelávania:
Na základe zhodnotenia inžinierskogeologických podkladov a druhu zakladanej stavebnej konštrukcie vedieť stanoviť typ geotechnickej kategórie. Naučiť základné zásady navrhovania základových konštrukcií a stavebných jám, poznať konštrukčné riešenia a technologické postupy zhotovovania základových konštrukcií a dočasných pažiacich systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
- Požiadavky na prieskum pre potreby zakladania, zatriedenie hornín, geotechnické kategórie.
- Plošné základy, hĺbka založenia, ochrana podzemných častí objektu proti účinkom podzemnej vody.
- Navrhovanie plošných základov podľa zásad prvej, druhej a tretej geotechnickej kategórie.
- Hĺbkové základy: navrhovanie, konštrukčné usporiadanie, technologické postupy.
- Druhy stavebných jám, svahované jamy, povrchové a hĺbkové odvodnenie,
- Pažené stavebné jamy, návrh záporového paženia, štetovnicovej steny, technologické postupy zhotovenia pilótových a podzemných stien, návrh kotvenia.
- Ohrádzky, tesnené stavebné jamy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TURČEK, P. -- SLÁVIK, I. Zakladanie stavieb. Bratislava: STU, 2002. 281 s. ISBN 80-227-1699-5.
TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava : Jaga, 2004. 359 s. ISBN 80-88905-99-0.
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb. Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 162 s. ISBN 978-80-227-3622-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 222

A
B
C
D
E
FX
16,7 %
17,6 %
24,8 %
15,3 %
21,2 %
4,4 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jakub Stacho, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: