21. 2. 2020  20:08 Eleonóra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu BV1-ZAMA - Základy matematiky (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: BV1-ZAMA
Názov predmetu: Základy matematiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testy
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je určený študentom, ktorým nestačia prednášky a cvičenia základného kurzu Matematika 1. Na cvičeniach sa prepočítajú príklady z lineárnej algebry, funkcie jednej reálnej premennej, limity a derivácie.
 
Stručná osnova predmetu:
- Sústavy lineárnych algebraických rovníc. Matice a determinanty a ich využitie pri riešení systémov algebraických rovníc.
- Vlastné čísla a vlastné vektory, kvadratické formy.
- Analytická geometria v dvoj- a trojrozmernom priestore.
- Limita funkcie, derivácia funkcie, základné pravidlá na derivovanie, geometrické aplikácie derivácií.
- Priebeh funkcie danej explicitne a parametricky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HANDLOVIČOVÁ, A. -- ŠIRÁŇ, J. -- MIŠŠÍK, L. -- SCHNEIDER, Z. Riešené úlohy z matematiky I, STU, Bratislava, 1998. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1024-5.
ELIÁŠ, J. Matematika: Zbierka riešených úloh. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 273 s. ISBN 80-227-1200-0.
ELIAŠ, J. -- HORVÁTH, J. -- KAJAN, J. Zbierka úloh z vyššej matematiky: 1. časť. Bratislava : Alfa, 1985. 356 s.
HORVÁTH, J. -- KAJAN, J. -- ELIÁŠ, J. Zbierka úloh z vyššej matematiky: 2. časť. Bratislava : Alfa, 1986. 319 s.

Odporúčaná:
ELIÁŠ, J. Matematika. Bratislava : SVŠT v Bratislave SjF, 1983.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 385

ZFX
85,5 %14,5 %
Vyučujúci: Ing. Andrea Ábrahámová (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD. (cvičiaci)
Mgr. Martin Balažovjech, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Gergő Ibolya (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Peter Sarkoci, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Peter Struk, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Adam Šeliga (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: