6. 4. 2020  15:13 Irena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-ZT1 - Zdravotná technika 1 (vodovody, kanalizácia) (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-ZT1
Názov predmetu: Zdravotná technika 1 (vodovody, kanalizácia)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: technické zariadenia budov - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa odovzdávajú zadania a píše sa 1 písomná previerka. Výsledná známka sa určí po sčítaní bodov za zadania a písomku s nasledovnými váhami: vypracované zadania 20%, písomka na cvičeniach 10%, skúška 70%.
Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet prehlbuje vedomosti študentov z problematiky zdravotnotechnických inštalácií - vodovodov a kanalizácie (verejné siete, prípojky, vnútorné rozvody v budovách). Rozširuje teoretické poznanie študentov v oblasti hydrauliky a súčasne podmieňuje aplikáciu všeobecných teoretických poznatkov z fyziky kvapalín pri riešení numerických úloh. Grafické úlohy – riešenie projektových častí nadväzujú na výpočtové úlohy – dimenzovanie navrhovaných sústav vodovodu a kanalizácie.
 
Stručná osnova predmetu:

• Výpočet vodovodov v budovách. Dimenzovanie potrubia. Hydraulické posúdenie vodovodu. Teória určenia súčiniteľov miestnych strát a súčiniteľov strát trením pri prúdení vody.
• Vodovod pre hasenie požiaru v budovách. Navrhovanie, výpočet, technické požiadavky.
• Výpočet distribučného rozvodu teplej vody a cirkulácie. Návrh cirkulačného čerpadla, regulácia diferenčného tlaku na pätách rozvodov teplej vody a cirkulácie.
• Ochrana vnútorného vodovodu, materiály pre vodovodné prípojky a vodovod v budove. Technické požiadavky na vodovody v budovách.
• Navrhovanie kanalizácie v budovách. Výpočtový prietok, dimenzovanie potrubí gravitačnej kanalizácie. Hydraulické pomery v pripájacom, odpadovom a zvodovom potrubí.
• Materiály, technické požiadavky na kanalizačné systémy. Odhlučnená kanalizácia.
• Gravitačné a podtlakové odvodnenie striech. Líniové odvodnenie spevnených plôch a parkovísk.
• Stavebné objekty na mimo objektovej kanalizácii. Situovanie vonkajších potrubí a prípojok – koordinačná situácia. Návrh a hydraulické posúdenie mimoobjektovej kanalizácie.
• Prefabrikácia a sústreďovanie zdravotnotechnických inštalácií. Potrubie a stavba. Inštalácia potrubí v murovaných a skeletových konštrukciách. Stavebnicové inštalačné systémy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PERÁČKOVÁ, J. -- JÁNOŠKOVÁ, T. -- TONHAUZER, I. -- BEŇO, S. -- SUMEC, A. Technické zariadenia budov I. Zdravotná technika: Cvičenia a ateliérová tvorba. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 312 s. ISBN 80-227-2035-6.
VALÁŠEK, J. -- PERÁČKOVÁ, J. -- KAREL, K. -- STANISLAV, B. -- ZDENĚK, Ž. Zdravotnotechnické zariadenia budov. Bratislava: Jaga, 2005. 350 s. ISBN 80-8076-013-6.
VALÁŠEK, J. -- PERÁČKOVÁ, J. Vnútorná kanalizácia: Zariaďovacie predmety,kanalizácia,sústreďovanie inštalácií. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 223 s. ISBN 80-227-1458-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 315

ABCDEFX
34,3 %23,5 %19,0 %10,8 %12,4 %0 %
Vyučujúci: Ing. Taťjana Jánošková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Kamila Víchová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: