28. 2. 2020  1:32 Zlatica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-ZTZA - Zdravotnotechnické zariadenia (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-ZTZA
Názov predmetu: Zdravotnotechnické zariadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technické zariadenia budov - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa odovzdávajú zadania, za ktoré študent môže získať max. 30%. Na skúške je možné získať 70%.
Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C-74-82%, D-65-73%, E 56-64%.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet prehlbuje vedomosti študentov zo zdravotnej techniky - vodovodov a kanalizácie a zaoberá sa navrhovaním a výpočtom špecifických zdravotnotechnických zariadení, ktoré sú súčasťou v budovách aj mimo budov, ako napr.: zdravotnotechnické zariadenia pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu, automatické tlakové stanice, zariadenia pre ohrev a prípravu teplej vody , zariadenia pre úpravu vody, zabezpečovacie zariadenia proti spätnému prúdeniu vody, čerpacie zariadenia, vsakovacie zariadenia.
 
Stručná osnova predmetu:
•Hygienické zariadenia pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu. Návrh a dispozičné riešenie hygienických miestností v obytných a občianskych budovách . Zariaďovacie predmety, armatúry, technické požiadavky a špecifiká bezbariérových priestorov.
•Spôsoby prípravy teplej vody v budovách. Zásobníkový, prietokový a kombinovaný ohrev teplej vody. Navrhovanie ohrievačov pre centrálny a miestny ohrev.
•Fyzikálne aspekty prúdenia vody v tlakových vodovodných systémoch, zásobovanie vysokých budov vodou, automatické tlakové čerpacie stanice, vlastné zdroje vody.
•Technické riešenia a navrhovanie zabezpečovacích zariadení proti spätnému prúdeniu vody vo vodovodnom potrubí. Spätné armatúry a ochranné jednotky pre zabezpečenie ochrany pitnej vody pred znečistením.
•Návrh čerpacieho zariadenia splaškovej vody v budove a mimo budov. Dimenzovanie čerpadla, akumulačnej nádrže a výtlakového potrubia. Zabezpečenie podzemných podlaží proti zaplaveniu .
•Vsakovacie zariadenia. Návrh povrchových a podzemných vsakovacích zariadení zrážkovej vody z povrchu budov a spevnených plôch.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VALÁŠEK, J. -- PERÁČKOVÁ, J. -- KAREL, K. -- STANISLAV, B. -- ZDENĚK, Ž. Zdravotnotechnické zariadenia budov. Bratislava: Jaga, 2005. 350 s. ISBN 80-8076-013-6.
VALÁŠEK, J. Ochrana pitnej vody vo vodovodných rozvodoch pred znečistením. Aurius, 2003. 63 s.
PERÁČKOVÁ, J. -- JÁNOŠKOVÁ, T. -- TONHAUZER, I. -- BEŇO, S. -- SUMEC, A. Technické zariadenia budov I. Zdravotná technika: Cvičenia a ateliérová tvorba. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 312 s. ISBN 80-227-2035-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 68

ABCDEFX
58,8 %19,1 %13,2 %5,9 %3,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Kamila Víchová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: