2. 6. 2020  12:29 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-AKD_A - Architektonicko-konštrukčný dizajn (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-AKD_A
Názov predmetu:
Architektonicko-konštrukčný dizajn
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektonické konštrukcie a projektovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 1 úspešne absolvovaný test
Správne vypracované všetky zadania
 
Výsledky vzdelávania:
Získať celkový rozhľad v oblasti dizajnu so zameraním na architektúru a stavebníctvo. Prehĺbiť si znalosti z konštrukčnej tvorby architektonického detailu s dôrazom na architektonický koncept objektu. Vedieť zosúladiť architektonickú kompozíciu celku s návrhom prvku. Vedieť popísať postupy a metódy realizácie vzťahu funkčnosti detailu k jeho tvaru, materiálu, farbe a ostatným vlastnostiam formy. Vedieť analyzovať a syntetizovať poznatky architektonickej a konštrukčnej tvorby, aplikovať ich pri konkrétnom návrhu objektu, jeho časti a prvku.
 
Stručná osnova predmetu:
• Úvod, druhy a funkcia dizajnu. Súvislosti dizajnu, umenia, vedy a techniky. História a súčasné trendy. Architektonicko–konštrukčný dizajn.
• Plošná a priestorová kompozícia a ich základné prvky. Hodnotové vlastnosti kompozície. Aspekty vnímania kompozície, základné interpretačné kategórie.
• Výrazové prostriedky dizajnu v architektúre a v konštrukciách. Komponenty formy a funkcie.
• Návrh tvaru zabudovaného architektonického prvku a doplnkového prvku objektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETRÁNSKY, Ľ. Teória a metodológia dizajnu. Zvolen, 1994: Technická univerzita Zvolen, 1994.
FINKA, M. -- BENCOVÁ, J. -- KUSÝ, I. -- NAHÁLKA, P. -- ORAVCOVÁ, E. -- PETRÁNSKY, Ľ. -- PETRÍKOVÁ, D. -- ZERVAN, M. Architektonická kompozícia: architektonická kompozícia a estetika. Bratislava : Road, 1994. 162 s.
BIELEK, M. Konštrukčný detail v architektúre. Bratislava : Alfa, 1989. 165 s. ISBN 80-05-00054-5.

Odporúčaná:
Kapitoly z dejín grafického dizajnu / Zdeno Kolesár. 1. vyd. Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 2006. 222 s. - ISBN 80-968658-5-4 -dostupné v Centre VTI SR Bratislava pod číslom A603222
Nové kapitoly z dejín dizajnu / Zdeno Kolesár. 2. dopl. a rozšír. vyd. [Bratislava] : Slovenské centrum dizajnu, 2009. 249 s. - ISBN 978-80-970173-1-6 -dostupné v Centre VTI SR Bratislava A609164

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 409

A
B
C
D
E
FX
48,7 %
31,5 %
14,4 %
3,4 %
2,0 %
0 %
Vyučujúci: Ing. Lukáš Bosák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Anton Puškár, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer (cvičiaci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: