13. 12. 2019  5:49 Lucia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-AT_GTE - Atelierová tvorba - geotechnika (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-AT_GTE
Názov predmetu: Atelierová tvorba - geotechnika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
schopnosť aplikovať nadobudnuté poznatky a vedomosti teoretických a odborných predmetov
 
Výsledky vzdelávania:
Preukázanie schopnosti využívať získané vedomostí v danom odbore - geológie, hydrauliky, hydrológie, mechaniky zemín, atď. - na riešení konkrétnych úloh. Osvojenie si základných metód spracovávania vstupných údajov, výpočtových metód, získanie základných schopnosti koncepčného myslenia. Nadobudnutie skúseností v teamovej práci.
 
Stručná osnova predmetu:
• Posúdenie geologických, hydrologických a morfologických pomerov záujmovej oblasti.
• Analýza geologických podkladov, vyhodnocovanie prieskumných diel, spracovanie inžiniersko-geologických profilov záujmovej oblasti, posúdenie vhodnosti a stability územia.
• Spracovanie poskytnutých hydrologických a hydrogeologických podkladov.
• Analýza geotechnických pomerov, posúdenie vlastnosti zemín a skalných hornín.
• Stabilitné výpočty -- stabilita svahov - nádrží, ochranných hrádzí, stavebných jám, prirodzených svahov údolia pri zmenách režimu podzemných vôd. Využívanie dostupných programov.
• Filtračné výpočty -- telesom hrádzí, podložím, priesaky do stavebných jám, filtračná stabilita. Využívanie dostupných programov.
• Deformačné výpočty. Využívanie dostupných programov.
• Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.
• Základy práce s Autocadom.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Nádrže a priehrady: Navrhovanie a prevádzka. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 330 s. ISBN 80-227-1518-2.
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb: Sypané priehrady a hrádze. Bratislava : Jaga, 2006. 183 s. ISBN 80-8076-031-4.
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Priehrady: Navrhovanie a výpočty sypaných priehrad. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989. 219 s. ISBN 80-227-0103-3.
JESENÁK, J. Mechanika zemín. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 406 s. ISBN 80-227-0642-6.
HULLA, J. -- ŠIMEK, J. -- TURČEK, P. Mechanika zemín a zakladanie stavieb. Bratislava : Alfa, 1991. 336 s. ISBN 80-05-00728-0.
TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava: JAGA group, s.r.o. Bratislava, 2004. 360 s. ISBN 80-88905-99-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

ABCDEFX
83,3 %0 %16,7 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Škvarka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: