30. 10. 2020  2:52 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-AT_VHK - Atelierová tvorba - vodné hospodárstvo krajiny (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-AT_VHK
Názov predmetu:
Atelierová tvorba - vodné hospodárstvo krajiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet - správne vypracované všetky zadania
 
Výsledky vzdelávania:
Dosiahnuť, aby sa študenti na modelovom príklade projektu zoznámili so základmi projektovania vodohospodárskych objektov v krajine. Naučiť používať primerané postupy a nástroje potrebné na riešenie praktických problémov vodných stavieb.
 
Stručná osnova predmetu:
-Návrh vybraných úprav vodného režimu pôdy a krajiny.
-Riešenie hydrologických a hydraulických problémov súvisiacich s návrhom objektov.
-Návrh objektov pomocou technológií CAD, GIS a simulačných modelov.
-Spracovanie projektu do jednotlivých príloh podľa zadania.
-Prezentácia riešiteľov a obhájenie vlastného návrhu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČISTÝ, M. CAD systémy v krajinnom inžinierstve. 2007.
ČISTÝ, M. Vodohospodárske stavby: Stavby vodného hospodárstva krajiny. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005. 124 s. ISBN 80-227-2209-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 38

A
B
C
D
E
FX
44,7 %
34,2 %
21,1 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Zbyněk Bajtek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. František Cyprich (cvičiaci)
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: