20. 10. 2020  13:19 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-AT3 - Ateliérová tvorba 3 (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-AT3
Názov predmetu:
Ateliérová tvorba 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 7
 
Odporúčaný semester/trimester:
pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Ateliérová tvorba 2 (B1-AT2)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
účasť povinná
Správne vypracované všetky zadania
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je viesť poslucháča k samostatnému tvorivému a koncepčnému mysleniu, schopnosti syntetizovať vedomosti a správne sa rozhodovať pri ich uplatňovaní v projekčnej praxi. Študent tieto aplikuje na samostatnom návrh bytového domu.
 
Stručná osnova predmetu:
- Zadanie vychádza z AT TV 2, rešpektuje územnoplánovací podklad a pokyny regulatívu, existujúce inžinierske siete, komunikácie, orientáciu pozemku ku svetovým stranám;
- prehodnotenie architektonického, konštrukčného, statického riešenia a TZB;
- prehodnotenie dispozície z hľadiska požiarnych predpisov;
- časť projektu na stavebné povolenie bude obsahovať: vybrané pôdorysy s legendami miestností a použitých materiálov , priečny rez (schodiskom), jeden pohľad, výkres situácie;
- vybraná časť TBZ;
- časť statiky prehodnotenie nosného systému, predbežný návrh nosných prvkov a výkres tvaru monolitických konštrukcií resp. výkres zostavy dielcov montovaných konštrukcií podlažia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PUŠKÁR, A. -- ŘEHÁK, I. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Obvodové plášte budov : Fasády. Bratislava: Jaga, 2002. 311 s. ISBN 80-88905-72-9.
FUČILA, J. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. Montované prvky: vonkajšie a vnútorné montované obklady, podhľady, podlahy a priečky. Bratislava : Jaga, 2005. 247 s. ISBN 80-8076-015-2.
PUŠKÁR, A. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Okná, zasklené steny, dvere, brány. Bratislava : Jaga Group, 2008. 266 s. ISBN 978-80-8076-062-5.
NEUFERT, E. Navrhování staveb. Praha: Consultinvest, 1995.

Odporúčaná:
NEUMANN, D. – WEINBRENNER, U.: FRICK / Knöll Baukonstrukcionslehre 1. 33. Auflage B.G. Teubner Stuttgart/Leipzig/Wiesbaden, 2002,789. ISBN 3-519-45250-2.
Novácka,L. : hotelierstvo. Ubytovacie zariadenia a ich služby. Sofa Bratislava 1994
Schunck, E.; Oster, H, J. ; Berthel, R. ; Kiessel, K.: Atlas striech. Šikmé strechy. Translation PhDr. Ildikó Gúziková. 1. slovenské vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Jaga group, v.o.s., 2003, 311s. ISNB 80-88905-55-9

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Predmet vyučujú profesori, docenti, odborní asistenti s titulom PhD a odborní asistenti katedry konštrukcií pozemných stavieb a vyučujúci z katedier betónových konštrukcií a mostov a technických zariadení budov
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1230

A
B
C
D
E
FX
34,2 %
31,1 %
19,8 %
7,5 %6,2 %
1,2 %
Vyučujúci:
Ing. Iyad Abrahoim, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Andrej Bartók, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Boris Bielek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Bosák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Buday, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jakub Čurpek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Dlhý, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Michal Franek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Hanuliak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Hartman, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Hollý, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Erik Jakeš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Jamnický, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Taťjana Jánošková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Milan Krafčík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Mária Kurčová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Majtánová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Nagyová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Adela Palková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Monika Pavčeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Skalík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Sonnenschein, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Július Šoltész, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Andrea Vargová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Boris Vavrovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Kamila Víchová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: