2. 6. 2020  11:13 Xénia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-AT6 - Ateliérová tvorba 6 (občianske a výrobné stavby) (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
I1-AT6
Názov predmetu: Ateliérová tvorba 6 (občianske a výrobné stavby)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 7
 
Odporúčaný semester/trimester:
pozemné stavby a architektúra - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
nie stupeň štúdia: bakalársky
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na ateliérovej tvorbe. Prezentácia konceptu na kontrole rozpracovanosti. Spracovanie Ateliérovej tvorby 6 na vyhovujúcej grafickej a odbornej úrovni v zadanom rozsahu. Účasť na komisionálnej obhajobe ateliérovej tvorby v termíne stanovenom Katedrou architektúry je podmienená absolvovaním kontroly rozpracovanosti a konzultáciami zo statiky, požiarnej bezpečnosti budov, technického zariadenia budov, ktorú potvrdia príslušní konzultanti svojím podpisom v zadávacom hárku k ateliérovej tvorbe.
Študent odovzdá vypracovanú ateliérovú tvorbu vrátane všetkých príloh v zmysle zadávacieho hárku na komisionálnej obhajobe pred prezentáciou.
Hodnotenie ateliérovej tvorby na prezentácii:
1. analýza územia a koncept riešenia 20 bodov
2. urbanisticko – architektonické a hmotové riešenie 20 bodov
3. dispozično – prevádzkové riešenie (typológia) 20 bodov
4. konštrukčné riešenie a konštrukčný detail 20 bodov
5. grafický prejav 10 bodov
6. úroveň verbálneho prejavu pri prezentácii 10 bodov
SPOLU: 100 bodov = 100 %
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle študijného poriadku STU čl. 16:
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C - dobre (priemerné výsledky) = 2, D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti a schopnosti aplikovať získané vedomosti z odprednášaných
architektonických a technických predmetov v samostatnom architektonickom návrhu
stavieb občianskych, športových, zdravotníckych, kultúrnych, výrobných so zohľadnením požiadaviek na využívanie alternatívnych zdrojov energií z hľadiska zníženia ich energetickej náročnosti.
Predmet vytvára priestor pre navrhovanie stavieb experimentálnych s využitím netradičných architektonických, konštrukčných a statických riešení.
Cieľom ateliérovej tvorby je pochopiť princípy a metódy architektonickej tvorby a viesť poslucháča k samostatnému, koncepčnému a tvorivému mysleniu. Dôraz sa kladie na odbornú argumentáciu a schopnosť verbálnej prezentácie študenta.
 
Stručná osnova predmetu:
Študent spracuje architektonický návrh zadaného typu stavby na úrovni architektonickej štúdie:
stavby obytných budov (s prechodným charakterom ubytovania a polyfunkčných), stavby verejných a občianskych, športových, kultúrnych, výchovno-vzdelávacích, zdravotných, sakrálnych, výrobných a inžinierskych budov.
Podkladom pre spracovanie zadania je územno-plánovacia dokumentácia s vyznačením parcely a regulatívov, veľkostný rozsah a kapacitné údaje objektu, lokalitný program, prípadne funkčné celky a ich kapacitný rozsah.
Študent musí rešpektovať územno-plánovací podklad, regulatívy, existujúcu zeleň, dopravné komunikácie, orientáciu k svetovým stranám, topografiu terénu.
Študent navrhne 1 atypický vybraný architektonicko-konštrukčný detail, charakterizujúci stavbu.

Študent rieši objekt komplexne z hľadiska:
- architektonicko-konštrukčného
- návrhu optimálneho nosného systému a jeho statickej stability,
- požiarnej bezpečnosti budov, evakuácie osôb, rozdelenia objektu na požiarne úseky
- analýzy technického zariadenia budovy

ROZSAH SPRACOVANIA:
Architektúra
Typologická príprava
01. titulná strana
02. sprievodná správa
03. analýzy
04. širšie vzťahy a architektonická situácia
05. všetky pôdorysy vrátane strechy
06. priečny a pozdĺžny rez
07. architektonicko-konštrukčný detail
08. pohľady – všetky 4 v čierno-bielom vyhotovení
09. pohľady – všetky 4 vo farebnom vyhotovení
10. vizualizácie 2-3
11. poster na formáte A3
12. poster 700 x 1000 mm
13. model

FORMA SPRACOVANIA:
Dokumentácia bude spracovaná počítačovou grafikou zviazaná vo formáte A3.
CD/DVD vo formáte pdf s kompletnou dokumentáciou 1-12.
Všetky skice budú zložené na formát A3. Spolu so zadávacím hárkom budú uložené do obalu a priložené ku grafickej časti zadania.
Prezentácia na komisionálnej obhajobe bude vo forme Powerpointu. (.ppt)


 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhováni staveb. Praha: Consultinvest, 2000.

Odporúčaná:
STN a EN ISO súvisiace s riešenou problematikou
VYHLÁŠKA č. 453 / 2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v platnom znení
VYHLÁŠKA č. 532 /2002 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v platnom znení
ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení
ZÁKONY a VYHLÁŠKY súvisiace s riešenou problematikou v platnom znení (www.zbierka.sk)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedným za predmet je garant študijného programu, jednotliví vyučujúci sa neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 148

A
B
CD
E
FX
27,0 %35,8 %16,2 %
9,5 %
10,1 %
1,4 %
Vyučujúci:
Ing. arch. Michal Bogár (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Borecká, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Juraj Hermann (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Paňák (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Iľja Skoček (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Zelem, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 2. 2020
Schválil:
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 19. 02. 2020.

Typ výstupu: