20. 10. 2019  21:35 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-AP2_K - Ateliérový projekt 2 (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-AP2_K
Názov predmetu: Ateliérový projekt 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba8 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 9
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrola rozpracovanosti 2x za semester podľa dispozícií gestora predmetu vo väzbe na ukončenie postupových krokov. Absolvovanie kontroly a vypracovanie ateliérovej práce sú podmienkou pre získanie klasifikovaného zápočtu.
Hodnotenie: 1. kontrola rozpracovanosti- 20 bodov 2. kontrola rozpracovanosti - 60 bodov 3. Obhajoba ateliérovej práce - 20 bodov. SPOLU: 100 bodov = 100 %
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle
študijného poriadku STU čl. 16:
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C – dobre (priemerné výsledky)
= 2, D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E – dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX –
nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj tvorivých kreatívnych schopností a overenie teoretických vedomostí a rozvoj zručností pri riešení tvorivých úloh krajinnej architektúry na úrovni sídelnej až zonálnej s dôrazom na aplikáciu interdisciplninárneho prístupu a vhodnej metodiky tvorivej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Tvorivé riešenie zložitých a rozsiahlych problémov krajinného plánovania a krajinnej architektúry v rôznych typoch sídelnej a mimosídelnej krajiny s cieľom integrácie architektonických, technických a prírodných prvkov prostredia. Kreatívna fáza ateliérovej tvorby je založená na dôkladnom zhodnotení predpokladov, limitov a určujúcich determinantov, identifikovaných v riešenom území. Zadanie sa sústreďuje najmä na sídelnú dimenziu riešenia problémov, prepracovaného v úrovni hmotovo-priestorového riešenia a spravidla nadväzuje a prehlbuje predchádzajúce riešenie problému v regionálnej dimenzii.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REHÁČKOVÁ, T. Floristická charakteristika Horského parku a jeho prírodovedný a kultúrno-historický význam. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 17. s. 90--111. ISSN 1335-0285.
REHÁČKOVÁ, T. -- RUŽIČKOVÁ, J. Fragmenty lesov na území Bratislavy. In REHÁČKOVÁ, T. -- KOLEKTÍV AUTOROV. Fragmenty lesov v zastavanom území Bratislavy. Bratislava : CICERO, s.r.o., 2007, s. 41--115. ISBN 978-80-969678-3-4.
REHÁČKOVÁ, T. -- KOLEKTÍV AUTOROV. Fragmenty lesov v zastavanom území Bratislavy. Bratislava : CICERO, s.r.o., 2007. 173 s. ISBN 978-80-969678-3-4.
REHÁČKOVÁ, T. Historická zeleň v Bratislave, jej vývoj a postavenie v urbanistickekj štruktúre mesta. In Architektura v perspektivě.: Minulost. Místo. Každodennost. 1. vyd. Ostrava : Stavební fakulta, Vysoká škola baňská, Technická univerzita, 2011, s. 64--68. ISBN 978-80-87079-17-8.
REHÁČKOVÁ, T. Kultúrno-historické a prírodné prvky ovplyvňujúce obraz mestskej krajiny (na príklade Starého Mesta v Bratislave). Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, s. 43--55. ISSN 1335-0285.
REHÁČKOVÁ, T. Ochrana drevín v právnom systéme Slovenska a v zahraničí. In ADAMČÍKOVÁ, K. -- KOBZA, M. Dreviny vo verejnej zeleni 2011: Recenzovaný zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 17.5. - 18.5.2011 Nitra. Nitra : Edičné stredisko SPU Nitra, 2011, s. 153--159. ISBN 978-80-89408-12-2.
REHÁČKOVÁ, T. Realizácia ekologických opatrení - výsadby zelene. In PAUDITŠOVÁ, E. -- REHÁČKOVÁ, T. Ochrana krajiny v projektoch pozemkových úprav. Prešov : Vydavateľstvo Michal Vaško, 2011, s. 108--151. ISBN 978-80-7165-858-0.
REHÁČKOVÁ, T. -- PAUDITŠOVÁ, E. Vegetácia v urbánnom prostredí. Bratislava : CICERO, s.r.o., 2006. 132 s. ISBN 80-969614-1-1.
REHÁČKOVÁ, T. Vybrané problémy manažmentu a obnovy historickej zelene v Bratislave. In POLOMOVÁ, B. -- POLÁKOVÁ, M. -- PETRÍK, Š. -- PETRÁŠOVÁ, S. Bardkontakt 2011: Problematika mestských pamiatkových centier. Zborník prednášok Bardejov 23.-24.august 2011. Bardejov : Mesto Bardejov, 2011, s. 69--76. ISBN 978-80-970755-6-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 99

ABCDEFX
68,7 %20,2 %11,1 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Tamara Reháčková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Stankoci, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: