15. 10. 2019  5:39 Terézia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-BP_K - Bakalárska práca (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-BP_K
Názov predmetu: Bakalárska práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca9 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežná kontrola a konzultácie s vedúcim bakalárskej práce.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosť triediť a analyzovať odbornú a vedeckú literatúru, samostatne naštudovať zadanú problematiku a spracovať ju formou rešerše. Dokáže syntetizovať poznatky rôznych odborných predmetov a tvorivo ich využiť pri riešení zadaného odborného problému a premietnuť do projektu. Osvojí si základné metódy a postupy odbornej a projekčnej práce. Získa schopnosť zhodnotiť dosiahnuté výsledky, ktoré premietne do projektu alebo riešenej témy.
 
Stručná osnova predmetu:
- Štúdium odbornej literatúry, triedenie a analyzovanie poznatkov, spracovávanie odbornej literárnej rešerše.
- Spracovanie metodiky bakalárskej práce, formulovanie odborných problémov, výber vhodných metód riešenia, vytýčenie cieľov práce - projektu.
- Riešenie zadanej problematiky, spracovávanie výpočtových, grafických, meračských podkladov, ktoré budú využité v projekte.
- Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov, tabuľkové a grafické spracovávanie , zhodnotenie a diskusia dosiahnutých výsledkov.
- Zovšeobecnenie dosiahnutých výsledkov alebo riešení, vyvodenie záverov a formulovanie optimálneho riešenia - projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Podľa pokynov vedúceho bakalárskej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

ABCDEFX
77,8 %22,2 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: