3. 6. 2020  19:37 Karolína
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-BP_P - Bakalárska práca (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-BP_P
Názov predmetu:
Bakalárska práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca9 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester:
pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 8. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Ateliérová tvorba 4 (B1-AT4)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešné absolvovanie štátnej skúšky a komisionálnej obhajoby záverečnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je overenie schopnosti študenta riešiť vysokonáročné problémy z oblasti architektonického, konštrukčného a technického a stavebno-fyzikálneho navrhovania stavebných objektov. Vedieť analyzovať náročné architektonické konštrukcie a detaily. Jasne formulovať závery fyzikálno-technickej analýzy a premietnuť ich do navrhovaných riešení.
 
Stručná osnova predmetu:
Záverečná práca: architektonicko-konštrukčný návrh stavieb s trvalým alebo prechodným charakterom ubytovania, alebo stavieb občianskych.
Projektová dokumentácia sa spracováva na úrovni architektonickej štúdie na katedre architektúry a na úrovni realizačného projektu na katedre konštrukcií pozemných stavieb.
Rozsah spracovania (pre študentov končiacich na katedre architektúry)
A. Textová časť
Spracovaná v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie záverečných prác,doplnená o prehľad riešenej problematiky a typologickú prípravu.
B. Grafická časť
B.01 Portfólio
B.02 Architektonická časť M 1: 100 (M 1:200) vytlačená v predpísanej mierke v jednotnom formáte v ČB grafike.
B.03 Konštrukčná časť M 1:50 a detaily M 1:10 (M 1:20) vytlačené v predpísanej mierke v ČB grafike.
B.04 Poster 700 x 1000 mm
Architektonická časť
analýza územia, filozofia a koncept riešenia, širšie vzťahy (M 1:1000), architektonická situácia v M 1:500 (M 1:200) s návrhom využitia pozemku, všetky pôdorysy v M 1:100 (M 1:200) vrátane strechy s legendami miestností a plošnými výmerami (m2) a so základnými kótami nosného systému a kótami celkových rozmerov, priečny a pozdĺžny rez v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami, všetky pohľady
v čierno-bielom vyhotovení v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami, vizualizácie
Konštrukčná časť
1 pôdorys v M 1:50, 1 rez v M 1:50, 2 architektonicko-konštrukčné detaily v M 1:10 (M 1:20)
Rozsah spracovania (pre študentov končiacich na katedre konštrukcií pozemných stavieb)
GRAFICKÁ ČASŤ:
Pôdorys 1.PP, 1.NP a typického podlažia M 1:50,
Rez priečny (schodiskom) a pozdĺžny M 1:50,
Pohľad M 1:50,
Vybrané detaily (rozsah-veľkosť formátu 2x A2 až A1) M 1:20 až 1:1,
Výkres tvaru vybraného podlažia M 1:50
Poster (700 x 1000 mm).

TEXTOVÁ ČASŤ:
Technická správa,
Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov - pre typické podlažie
Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania
Tepelnotechnický posudok:
- posúdenie obalových konštrukcií (obvodovej steny, strechy a podlahy) z 
hľadiska tepelného odporu,
- posúdenie otvorových konštrukcií z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla,
- posúdenie kritických detailov na min. povrchovú teplotu,
- posúdenie z hľadiska potreby tepla na vykurovanie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FUČILA, J. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. Montované prvky: vonkajšie a vnútorné montované obklady, podhľady, podlahy a priečky. Bratislava : Jaga, 2005. 247 s. ISBN 80-8076-015-2.
PUŠKÁR, A. -- FUČILA, J. -- ŘEHÁK, I. -- VAVROVIČ, B. Obvodové plášte budov: Fasády. Bratislava : Jaga, 2002. 311 s. ISBN 80-88905-72-9.
PUŠKÁR, A. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Okná, zasklené steny, dvere, brány. Bratislava : Jaga Group, 2008. 266 s. ISBN 978-80-8076-062-5.
NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka,stavebníka,vyučujícího i studenta. Praha : Consultinvest, 1995. 581 s. ISBN 80-901486-4-6.

Odporúčaná:
ANTAL Ján et al.: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu : Praktická príručka s architektonickým a konštrukčným riešením požiadaviek na výstavbu v súlade so stavebno-technickými predpismi a normami. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2004. ISSN: 1335-8634
Neumann, D. – Weinbrenner, U.: Frick / Knöll Baukonstrukcionslehre 1. 33. Auflage B.G. Teubner Stuttgart/Leipzig/Wiesbaden, 2002,789. ISBN 3-519-45250-2.
Novácka, L.: Hotelierstvo. Ubytovacie zariadenia a služby. Sofa Bratislava 1994
Schunck, E.; Oster, H, J. ; Berthel, R. ; Kiessel, K.: Atlas striech. Šikmé strechy. Translation PhDr. Ildikó Gúziková. 1. slovenské vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Jaga group, v.o.s., 2003, 311s. ISNB 80-88905-55-9
STN 73 4301 Budovy na bývanie. 2005., STN 73 4301/Z1: 2008, Budovy na bývanie. Zmena 1., STN 73 4305 Zaříditelnost bytů. 1988., STN 73 5305 Administrativní budovy. 1979., STN 73 0540-2,3:Tepelná ochrana budov.2012
VYHLÁŠKA č. 453 / 2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v platnom znení
VYHLÁŠKA č. 532 /2002 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v platnom znení
ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení
ZÁKONY a VYHLÁŠKY súvisiace s riešenou problematikou v platnom znení (www.zbierka.sk)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
Bakalársku prácu vedú profesori, docenti, odborní asistenti s titulom PhD. a odborní asistenti katedry konštrukcií pozemných stavieb, katedry architektúry a vyučujúci z katedry betónových konštrukcií a mostov
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 651

A
BC
D
EFX
29,3 %
30,3 %
20,4 %
13,5 %
6,3 %
0,2 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: