16. 6. 2019  18:43 Blanka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-BPO - Bytová politika (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-BPO
Názov predmetu: Bytová politika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: technológia stavieb - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie prípadovej štúdie a jej prezentácia v MS Power point.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť komplexný pohľad na vývoj bytového trhu na Slovensku a charakterizovať faktory, ktoré ho ovplyvňujú. Predmet poskytuje študentom nové poznatky o aktuálnych problémoch a trendoch bytovej politiky z hľadiska prístupu k rôznym formám bývania (nájomného a vlastníckeho bývania) ako aj financovania bytovej výstavby vo fáze prípravy a realizácie developerských projektov. Získa prehľad o úverovom, lízingovom a dotačnom financovaní bytovej výstavby ako aj ekonomických a právnych nástrojoch na eliminovanie rizík pri príprave a realizácii rezidenčných developerských projektov.
 
Stručná osnova predmetu:
Definovanie základných pojmov z oblasti bytovej politiky.
Faktory rozvoja bytového trhu.
Úloha nadnárodných organizácií v procese financovania bytovej výstavby.
Dostupnosť a formy bývania z hľadiska rôznych príjmových skupín; miestna bytová politika.
Verejné zdroje financovania nájomného bývania a obnovy bytového fondu (dotácie, štátne úvery, štátne záruky a pod.).
Komerčné financovanie(projektové financovanie, hypotekárne financovanie, lízing nehnuteľností, účelové stavebné úvery, bezúčelové spotrebiteľské úvery, bankové záruky,…).
Štúdia uskutočniteľnosti (Feasibility study).
Manažment developerského procesu v bytovej výstavbe – príprava developerských projektov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
IVANIČKA, K. -- ŠPIRKOVÁ, D. -- ZAJACOVÁ, J. -- PÚCHOVSKÝ, B. Aplikácia princípov fungovania neziskových bytových organizácií vo verejnej správe a školstve. Bratislava : Agentúra JUH Bratislava, 2007. 129 s. ISBN 978-80-85661-08-8.
IVANIČKA, K. -- ŠPIRKOVÁ, D. Buildings on the roofs - the economically viable catalyst for housing. Terra Spectra STU.Planning Studies, 2. s. 38--46.
IVANIČKA, K. -- ŠPIRKOVÁ, D. Bytové nadstavby v SR a Európe. Forum Statisticum Slovacum, 4. s. 83--90. ISSN 1336-7420.
ŠPIRKOVÁ, D. -- IVANIČKA, K. -- FINKA, M. Bývanie a bytová politika: Vývoj, determinanty rozvoja bývania a nové prístupy v nájomnej bytovej politike na Slovensku. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 191 s. ISBN 978-80-227-3173-7.
ŠPIRKOVÁ, D. -- IVANIČKA, K. -- FINKA, M. Nájomné bývanie nie je problémom len Slovenska. Eurostav, s. 28--31. ISSN 1335-1249.
IVANIČKA, K. -- ŠPIRKOVÁ, D. Obnova bytových domov s využitím nadstavieb, Vybrané aspekty . Bratislava: Statis, 2008.
ŠPIRKOVÁ, D. -- IVANIČKA, K. -- ZÚBKOVÁ, M. Economic aspects of Sustainable development of built environment in Europe. Germany :Frankfurt am Main : MCDP International UG, 2013. 230 s. ISBN 978-3-9810884-2-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 45

ABCDEFX
93,3 %4,4 %0 %2,3 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Andrej Adamuščin, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Július Golej, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
JUDr. Jarmila Machajdíková (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: