28. 10. 2020  20:32 Dobromila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-CADSEI - CAD systémy v environmentálnom inžinierstve (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-CADSEI
Názov predmetu:
CAD systémy v environmentálnom inžinierstve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56% vedomostí na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Účelom predmetu je získať základy práce s počítačom pri projektovaní a tvorbe grafických príloh stavieb krajinného inžinierstva a vodohospodárskeho typu. V rámci prvých cvičení sa preberú základy práce s počítačom, takže predbežné vedomosti nie sú potrebné.
 
Stručná osnova predmetu:
-Opakovanie základov práce s počítačom, možnosti počítačovej podpory projektovania pri projektovaní v krajinnom a vodohospodárskom inžinierstve.
-Práca s mapovými podkladmi, vektorová a rastrová grafika.
-Využitie a princípy CAD, užívateľský interface v CAD programoch, práca s obrazovkou.
-Kreslenie entít, vlastnosti entít, editácia, hladiny.  Kótovanie, šrafovanie, bloky, atribúty, prepojenie na databázy.
-Kreslenie zadaného objektu z oblasti krajinného inžinierstva.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČISTÝ, M. CAD systémy v krajinnom inžinierstve. 2007.
ČISTÝ, M. Podpora počítačového projektovania: Pre vodné hospodárstvo krajiny. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 96 s. ISBN 80-227-1852-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 97

A
BCDEFX
66,0 %
15,5 %
10,3 %
2,1 %
6,1 %0 %
Vyučujúci:
Ing. František Cyprich (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Veronika Soldánová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: