26. 6. 2019  17:53 Adriána
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-DU - Dane a účtovníctvo (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-DU
Názov predmetu: Dane a účtovníctvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základy o daňovom systéme a podvojnom účtovníctve. Získa prehľad výpočtu potrebných daní pre potreby stavebného podniku. V druhej časti predmetu získa praktické skúsenosti v danej oblasti v prepojení na účtovné informácie.
 
Stručná osnova predmetu:
• daňový systém na Slovensku
• podstata daní a ich význam v ekonomike podniku
• účtovníctvo z daňového hľadiska
• charakteristika účtovného informačného systému, jeho podstata a význam pre ekonomiku
• účtovníctvo, jeho význam ,sledovanie účtovných informácií pre riadenie podniku.
• zobrazenia základných súvahových zmien na konkrétnom príklade
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHODASOVÁ, Z. Účtovníctvo a kontrola nákladov. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 132 s. ISBN 978-80-227-2959-8.
PETRÁKOVÁ, Z. -- CHODASOVÁ, Z. -- KOL. Finančné riadenie podniku,dane a účtovníctvo v podniku. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 193 s. ISBN 978-80-227-2582-8.
SAPARA, J. Povinné vnútropodnikové smernice v oblasti účtovnictva a daní. Žilina : SAPEX-TAX-AUDIT, 2005. 140 s. ISBN 80-969283-1-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 33

ABCDEFX
51,5 %21,2 %15,2 %9,1 %3,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: