2. 6. 2020  11:03 Xénia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-DAU2 - Dejiny architektúry a umenia 2 (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-DAU2
Názov predmetu:
Dejiny architektúry a umenia 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Po ukončení cyklu prednášok, záverečné hodnotenie študenta pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky. Pre postup na ústnu skúšku je nutné absolvovať písomný test minimálne za 60 bodov.
Maximálny možný počet bodov: 100 bodov = 100%
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle študijného poriadku STU čl. 16 :
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C - dobre (priemerné výsledky) = 2, D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti o trendoch v architektúre 20. a 21. storočia vo svete i na Slovensku. Zoznámenie sa s významnými realizáciami tohto obdobia a ich tvorcami.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Progresívne tendencie architektúry 19. stor. Chicago School, svetové výstavy 1851-1900, rozvoj železných a oceľových konštrukcií, vynález železobetónu, vznik nových typologických druhov a priemyselných stavieb.
2. Stručná analýza spoločenského, ekonomického, politického a umeleckého vývoja v Európe a USA v rokoch 1900 – 1945. Individualistická moderna – P. Berlage, A. Loos. Architektonické avantgardy – taliansky futurizmus, holadnský de Stijl – T. van Doesburg, G.T.Rietweld nemecký expresionizmus H. Poelzig, B. Taut, ruský konštruktivizmus El Lisickij, V. Tatlin, K. Melnikov, N. Miljutin, francúzsky purizmus - raný Le Corbusier.
3. Škola Bauhaus ako centrum modernej umeleckej výchovy – práce W. Gropia, M. van der Roheho, M. Breuera. H. Meyera. Výstava moderného bývania Stuttgard-Weissenhof 1927. Le Corbusier a 5 bodov novej architektúry 1926. Vyhlásenie programu modernej architektúry (manifest CIAM v r. 1928), rozšírenie funkcionalizmu v Európe. Aténska charta 1933 a funkcionalistický urbanizmus.
4. Neskorá moderna 1940 -1965 – práce W. Gropia, van der Roheho a M. Breuera v USA, realizácie SOM. Inšpirácie neskorou modernou – R. Meier, P. Eisenman, Tadao Ando. Racionalizmus v Taliansku.
5. Brutalizmus – A. a P. Smithsonovci, L. Kahn. High-tech architektúra – N. Foster, R. Piano, R. Rogers.
6. Dekonštruktivizmus - dynamické realizácie Z. Hadid, D. Libeskinda, F. Gehryho. Minimalizmus – Herzog a de Meuron, P. Zumthor.
7. Organická architektúra, bionika, bio.tech., regionalizmus. F. L. Wright, neskorý Le Corbusier, I. Makovecz, F. Hunderdwasser, J. Kaplický.
8. Klasicizujúce tendencie v architektúre 20. Storočia. Ideológia v architektúre totalitných štátov Svetová výstava v Paríži v roku 1937. Charakteristika architektúry vo fašistickom Nemecku - klasicizujúca monumentalita a gigantická mierka verejných a správnych budov, tradicionalizmus vo výstavbe rodinných domov. V stalinistickom ZSSR socialistický realizmus - inšpirácia paladianizmom, ruským klasicizmom a lokálnym ornamentom v nekvalitnom prevedení. Súťaž na Palác Sovietov v r. 1931.
Post-modernizmus - prerozprávanie a komercializácia klasickej architektúry v USA - M. Graves, R. Venturi, Ch. Moore. Európske chápanie postmodernizmu - Ch. Jencks, H. Hollein, R. Boffil.
9. Architektúra v Československu 1919-1948, európska úroveň českého funkcionalizmu –strediská modernej architektúry Praha, Hradec Králové, Brno, Zlín. Práce českých architektov na Slovensku – R. Stockar, A. Balán, B. Fuchs, K. Šilinger. Medzivojnová slovenská architektúra, eklektický M. M. Harminc, klasicizujúci funkcionalista E. Belluš. Dielo F. Weinwurma a I. Vécseia.
10. Architektúra na Slovensku 1948 – po súčasnosť. Neskorá moderna na Slovensku (“post modern”), F. Milučký, I. Matušík Š. Svetko, V. Dedeček, J. Bahna, M. Kusý, P. Paňák. Tvorba po roku 1989 –M. Kusý, P. Paňák, Ľ. Závodný, Š. Polakovič, M. Vallo, O. Sádovský, M. Bogár, Ľ. Urban, J. Králik,
11. Architektúra 21. storočia v Európe.
12. Architektúra 21. storočia vo svete.
13. Ekologická a zelená architektúra.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DULLA, M. -- MORAVČÍKOVÁ, H. Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava : Slovart, 2002. 511 s. ISBN 80-7145-684-5.
MORAVČÍKOVÁ, H. Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. 1.. vyd. Bratislava : Slovart, 2005. 181 strany. ISBN 80-8085-079-8.
DULLA, M. Dejiny architektúry 20. storočia. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 130 s. ISBN 8022716502.
HAAS, F. Architektura 20. století. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 645 s.
GÖSSEL, P. -- LEUTHÄUSER, G. -- PSCHEIDTOVÁ, B. Architektura 20. století. Praha : Slovart, 2003. 447 s. ISBN 3822825689.
HOLLINGSWORTHOVÁ, M. Architektura 20.století. Bratislava : Columbus, 1993. 189 s. ISBN 80-7136-035-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1707

A
B
C
DE
FX
33,7 %
21,4 %
23,9 %
12,7 %
8,0 %
0,3 %
Vyučujúci:
Ing. arch. Eva Borecká, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: