25. 10. 2020  12:30 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-DEN - Dendrológia (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-DEN
Názov predmetu:
Dendrológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie všetkých cvičení – ospravedlnenú neúčasť treba nahradiť. Podmienkou je vypracovanie herbára (80% hodnotenia) a determinácia položiek rastlín (20% hodnotenia). Študent získa kredity, ak zo sumáru i z jednotlivých častí získa aspoň 56% bodov. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku SvF STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže po ukončení vzdelávacieho procesu rozoznať vybrané vegetačné druhy a ich spoločenstvá na základe vybraných znakov. Bude rozumieť vzťahu rastliny a prostredia a bude vedieť tieto poznatky aplikovať v záhradnej a krajinnej architektúre.
 
Stručná osnova predmetu:
- Základné pojmy, morfologické znaky rastlín, zásady prípravy herbára pre zápočet.
- Prehľad vybraných čeľadí, znaky, rody, druhy.
- Rastlinné spoločenstvá a vzťah rastliny a prostredia.
- Práca s herbárovými a živými položkami, poznávanie a určovanie druhov s využitím pomôcok.
- Skupiny indikačných druhov rastlín.
- Určovanie rastlín v teréne.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Červenka, M. a kol., 1993: Veľká kniha rastlín, hornín, minerálov a skamenelín, Príroda Bratislava
Dostál J., Červenka M., 1991: Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín, SPN Bratislava • Martinovský, J. a kol. 1987: Kľúč na určovanie rastlín, Bratislava

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 27

ABC
D
E
FX
37,0 %22,2 %
22,2 %
11,1 %7,5 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martina Majorošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: