6. 4. 2020  14:46 Irena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-DS_C - Design Studio (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-DS_C
Názov predmetu: Design Studio
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: Civil Engineering - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežná práca na projekte počas semestra, v 6 týždni kontrola rozpracovanosti.
vypracovaný projekt objektu - všetky pôdorysy,4 pohľady,rez priečny ,pozdĺžny, všetko v M=1:100, situácia v M=1:200, jednoduchá vizualizácia, technická správa 2 až 4 str. A4
 
Výsledky vzdelávania:
Získať praktické skúsenosti v oblasti navrhovania. Výsledkom tvorivého prístupu je projekt rodinného domu.Predmet má rozvíjať konceptuálne myslenie a samostatnú prácu študenta.
 
Stručná osnova predmetu:
príklady rodinných domov zo zahraničia, ekologické budovy, typy rodinných domov
analýza lokality,optimálna lokalita pre rezidenčné objekty,orientácia izieb,vzťah k bezprostred. Okoliu
rodinný dom, dispozičný diagram, vzťahy medzi miestnosťami,
pôdorys obyvačky, jedálne, kuchyne
pôdorys spálne,kúpelne,záchoda
pôdorys užitkových miestností, vstupy, parkovanie
pohľady, proporcie v architektúre, štýl, typ strechy,okná, dvere
rezy,konštrukčný systém,materiály
technické zariadenie domu, systém vykurovania
technická správa
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Bauentwurfslehre: Grundlagen, Normen, Vorschriften über Anlage, Bau, Gestaltung, Raumbedarf, Raumbeziehungen, Maβe für Gebäude, Räume, Einrichtungen, Geräte. Wiesbaden : Braunschweig, 1992. 581 s. ISBN 3-531-58651-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 25

ABCDEFX
76,0 %20,0 %4,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Taťjana Jánošková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: