25. 10. 2020  12:46 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-DP_K - Diplomová práca (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
I1-DP_K
Názov predmetu:
Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca
9 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška
1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontroly rozpracovania po etapách
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosť triediť a analyzovať odbornú a vedeckú literatúru, samostatne naštudovať zadanú problematiku a spracovať ju formou rešerše. Dokáže syntetizovať poznatky rôznych odborných predmetov a tvorivo ich využiť pri riešení zadaného odborného problému. Osvojí si základné metódy a postupy odbornej, tvorivej práce. Získa schopnosť zhodnotiť dosiahnuté výsledky alebo riešenia a vyvodiť adekvátne závery. Overenie schopností študenta zvládnuť samostatnú tvorivú koncepčnú prácu v oblasti krajinnej architektúry a krajinného plánovania. Vypracovanie komplexného krajinnoarchitektonického alebo krajinnoplánovacieho projektu riešenia vymedzeného priestorového útvaru v sídle, resp. v mimosídelnej krajine.
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium odbornej literatúry, triedenie a analyzovanie poznatkov, spracovávanie odbornej literárnej rešerše.
Spracovanie metodiky diplomovej práce, formulovanie odborných problémov, výber vhodných metód riešenia, vytýčenie cieľov práce.
Riešenie zadanej problematiky, spracovávanie výpočtových, grafických, meračských alebo laboratórnych prác.
Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov, tabuľkové a grafické spracovávanie nameraných údajov, zhodnotenie a diskusia dosiahnutých výsledkov.
Zovšeobecnenie dosiahnutých výsledkov alebo riešení, vyvodenie záverov a formulovanie odporúčaní pre výrobnú alebo spoločenskú prax.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra bude určená vedúcim diplomovej práce podľa zamerania témy.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Diplomovú prácu vedú profesori, docenti a odborní asistenti s titulom PhD.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 92

A
BC
D
EFX
64,1 %23,9 %
9,8 %
2,2 %
0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: