26. 10. 2020  14:10 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-DS_K - Diplomový seminár (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-DS_K
Názov predmetu:
Diplomový seminár
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 1 kontrola rozpracovanosti a odovzdanie vypracovaného zadania. Absolvovanie kontroly rozpracovanosti a vypracované zadanie sú podmienkou pre získanie klasifikovaného zápočtu.
Hodnotenie: 1.kontrola rozpracovanosti 20 bodov 2. zadanie 80 bodov SPOLU: 100 bodov = 100 %
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle
študijného poriadku STU čl. 16:
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C – dobre (priemerné výsledky)
= 2, D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E – dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX –
nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.
 
Výsledky vzdelávania:
Dosiahnuť, aby študenti preukázali svojou prácou schopnosť samostatne analyzovať a posudzovať problémy krajinného inžinierstva a navrhovať opatrenia v krajine. Úlohou diplomového seminára je začať s prípravou prác a analýzou podkladového materiálu orientovaného na diplomovú prácu, na ktorej bude pokračovať v nasledujúcom semestri v predmete Diplomová práca.
 
Stručná osnova predmetu:
• Analýza a posúdenie problémov krajinnej architektúry a krajinného plánovania na zadanom území
• Spracovanie prehľadu o stave problematiky a možnostiach riešenia
• Príprava a spracovanie údajov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava : STIMUL, 1998. 118 s. ISBN 80-85697-82-3.
KATUŠČÁK, D. Bibliografická komunikácia: Výmena bibliografických údajov. Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1994. 249 s. ISBN 80-85165-47-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 93

A
B
C
D
EFX
94,6 %3,2 %
2,2 %
0 %
0 %0 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Martina Majorošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: