17. 11. 2019  13:01 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Sylabus předmětu IV1-FISU - Filtračné a stabilitné úlohy (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: IV1-FISU
Názov predmetu: Filtračné a stabilitné úlohy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrola dochvíľnosti, samostatnosti a schopnosti riešiť zadávané úlohy
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si hlavných zásad, princípov a metód, používaných pri riešení filtračných a stabilitných úloh súvisiacich s prípravou, výstavbou a prevádzkou priehrad, hrádzí. Získanie zručnosti a schopnosti rozlišovať podstatné faktory a príčiny súvisiace so spoľahlivosťou výpočtov rozhodujúcich parametrov filtračného pohybu a stability konštrukcií.
 
Stručná osnova predmetu:
 Postavenie, úlohy a význam prieskumu pri navrhovaní, výstavbe a prevádzke priehrad a hrádzí. Spoľahlivosť vstupných údajov, inžiniersko-geologický, hydrogeologický a geotechnický prieskum.
 Metódy výpočtov filtračného pohybu
 Filtračná stabilita a jej význam z hľadiska bezpečnosti prevádzky hydrotechnických objektov.
 Vplyv geotechnických aspektov na filtračný režim. Poznatky a skúsenosti praxe. Optimalizácia návrhu protipriesakových opatrení, posudzovanie účinnosti protipriesakových opatrení.
 Stabilitné úlohy, prehľad, podstata a význam.
 Spoľahlivosti vstupných údajov, anizotropia a heterogenita prostredia a jej vplyv na stabilitu
 Vplyv vody a seizmických účinkov pri riešení stabiltných úloh
 Stabilita svahov a medzné hodnoty hladín
 Stabilitné úlohy pri riešení betónových priehrad
 Problémy z praxe, príklady ich riešenia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb: Sypané priehrady a hrádze. Bratislava : Jaga, 2006. 183 s. ISBN 80-8076-031-4.
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Priehrady: Navrhovanie a výpočty sypaných priehrad. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989. 219 s. ISBN 80-227-0103-3.
LUKÁČ, M. -- MINÁRIK, M. -- LUKÁČ, M. Water reservoirs and dams: Their role as artificial sources of water supply for society. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 260 s. ISBN 978-80-227-3028-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marián Minárik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 4. 2019
Schválil: Ing. Marián Minárik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 10. 04. 2019.

Typ výstupu: