27. 5. 2020  5:52 Iveta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu IV1-FIM - Finančný manažment (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
IV1-FIM
Názov predmetu:
Finančný manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1. + 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné kontrola zadaní
 
Výsledky vzdelávania:
Základné poznatky o finančných aspektoch činnosti podniku, riadenie finančných procesov v podniku v podmienkach trhového hospodárstva.
 
Stručná osnova predmetu:
• Charakteristika verejných investícií. Príjmy štátneho rozpočtu.
• Daňová sústava, daňové zaťaženie podniku. Charakteristika priamych a nepriamych daní. Daňové zákony.
• Charakteristika podnikových financií.
• Majetok podniku, jeho štruktúra. Zdroje krytia majetku podniku.
• Zisťovanie hospodárskeho výsledku v podniku.
• Finančná podpora podnikov zo strany štátu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETRÁKOVÁ, Z. -- CHODASOVÁ, Z. -- KOL. Finančné riadenie podniku,dane a účtovníctvo v podniku. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 193 s. ISBN 978-80-227-2582-8.
PETRÁKOVÁ, Z. -- CHODASOVÁ, Z. -- BOLLOVÁ, G. -- KOPŠOVÁ, O. -- ELLINGEROVÁ, H. Finančné riadenie podniku,dane a účtovníctvo v podniku: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. ISBN 978-80-227-2737-2.
VLACHYNSKÝ, K. Podnikové financie. Bratislava : Súvaha, 2002. 508 s. ISBN 80-88727-48-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
BC
D
E
FX
0 %
0 %
0 %
100,0 %0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Zora Petráková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Kristián Szekeres, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Zora Petráková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: