22. 11. 2019  21:40 Cecília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-FHS_C - Foundation of Hydraulic Structures (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-FHS_C
Názov predmetu: Foundation of Hydraulic Structures
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: Civil Engineering - inžiniersky (povinný), 4. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešne vypracovanie zadaného projektu s použitím dostupného softvéru a jeho prezentácia
 
Výsledky vzdelávania:
Komplexne zvládnuť všetky problémy súvisiace s návrhom zakladania vodných stavieb. Hydrodynamické účinky v podloží a ich vplyv na stabilitu stavieb. Vytváranie tesniacich prvkov a ich účinnosť. Hlboké stavebné jamy v kvartérnych náplavoch s vysokou hladinou podzemnej a povrchovej vody. Osvojenie si použitia dostupného softvéru určeného na riešenie geotechnických úloh.
 
Stručná osnova predmetu:
Špeciálne stabilitné a deformačné problémy vodných stavieb.
Extrémne zaťažovacie stavy, analýza hydrodynamických účinkov.
Geotechnické problémy zaplavovaných území.
Pažiace konštrukcie hlbokých stavebných jám.
Zvláštne technológie vytvárania tesniacich prvkov na redukciu priesakov a prítokov do stavebných jám.
Ohrádzky a odvodňovanie tesnených jám.
Kontrola napätí, deformácií, priesakov a rekonštrukcie tesniacich prvkov.
Filtračné výpočty - telesom hrádzí, podložím, priesaky do stavebných jám. Využívanie dostupných programov.
Stabilitné výpočty - stabilita svahov - nádrží, ochranných hrádzí, stavebných jám, prirodzených svahov údolia pri zmenách režimu podzemných vôd. Využívanie dostupných programov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LUKÁČ, M. -- MINÁRIK, M. -- LUKÁČ, M. Water reservoirs and dams: Their role as artificial sources of water supply for society. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 260 s. ISBN 978-80-227-3028-0.
FRANKOVSKÁ, J. -- HULLA, J. -- ONDRÁŠIK, M. -- TURČEK, P. Proceedings of the XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering: From research to design in European practice. In XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, 2010, s. 1--1800. ISBN 978-80-227-3279-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
Ing. Marián Minárik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
prof. Ing. Peter Turček, PhD. (prednášajúci) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: