24. 10. 2019  1:02 Kvetoslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-ITKIH - Informačné technológie v krajinnom inžinierstve a hydroinformatika (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-ITKIH
Názov predmetu: Informačné technológie v krajinnom inžinierstve a hydroinformatika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56% na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o možnostiach a nástrojoch informačných technológií pri získavaní podkladov a informácií pri inžinierskej práci, pri spracovaní údajov (prehľad databáz a nástroje štatistiky), pri riešení úloh výpočtového charakteru (modelovanie, optimalizačné úlohy) a pri automatizácii rutinných úloh. V rámci prednášok bude problematika prezentovaná všeobecne, na cvičeniach sa precvičí na vybraných úlohách súvisiacich so študijným smerom.
 
Stručná osnova predmetu:
- Prehľad informačných zdr,ojov na internete súvisiacich s krajinným inžinierstvom.
- Databázové zdroje v SR.
- Štatistické spracovanie údajov vo vybranom softwarovom nástroji (Excel, Matlab, R).
- Využitie modelovania a simulácie environmentálnych, hydrologických a hydraulických procesov (Epanet, Cropwat...).
- Optimalizácia pri riešení viackriteriálnych úloh.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČISTÝ, M. Podpora počítačového projektovania: Pre vodné hospodárstvo krajiny. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 96 s. ISBN 80-227-1852-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 27

ABCDEFX
74,1 %25,9 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: