9. 12. 2019  8:10 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-IGMH - Inžinierska geológia a mechanika hornín (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-IGMH
Názov predmetu: Inžinierska geológia a mechanika hornín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Geológia (B1-GEO)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú komplexný prehľad o inžinierskogeologickom prieskume pre pozemné, dopravné, vodné a podzemné stavby. Zvlášť budú rozobrané zásady inžinierskogeologického prieskumu v územiach s výskytom geodynamických javov. Získajú vedomosti z hydrogeológie s ohľadom prieskumu režimu podzemných vôd a ich vplyvu na zakladanie stavieb. Študenti sa zoznámia so základnými informáciami o skalných horninách, ich klasifikácii a hodnotení pre zakladanie a stavebné účely.
 
Stručná osnova predmetu:
Všeobecné úlohy prieskumu pre zakladanie stavieb
Hodnotenie základných zložiek inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov staveniska
Charakteristika geodynamických procesov a ich vplyvu na základové pomery
Klasifikácia hornín, laboratórne a terénne skúšky hornín
Štruktúrna analýza horninových masívov a metódy hodnotenia ich stability
Metódy a zásady inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu
Prieskum stability svahov a metódy jej zabezpečenia
Prieskum pre dopravné a podzemné stavby
Prieskum pre hydrotechnické stavby
Prieskum stavenísk so zložitými geotechnickými pomermi
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MALGOT, J. -- KOPECKÝ, M. Inžinierska geológia a hydrogeológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 215 s. ISBN 80-227-1912-9.
KLEPSATEL, F. -- MALGOT, J. -- TRÁVNIČEK, F. Mechanika hornín a inžinierska geológia. Bratislava : Alfa, 1992. 282 s. ISBN 80-05-00940-2.
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb: Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 160 s. ISBN 978-80-227-4018-0.
DURMEKOVÁ, T. -- WAGNER, P. -- FRANKOVSKÁ, J. Vlastnosti hornín a ich stanovenie v laboratóriu: I. Skalné horniny. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. 173 s. ISBN 978-80-223-3330-6.
MELIORIS, L. -- MUCHA, I. -- POSPÍŠIL, P. Podzemná voda: Metódy výskumu a prieskumu. Bratislava : Alfa, 1988. 429 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 159

ABCDEFX
5,0 %13,2 %11,9 %27,7 %40,3 %1,9 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Martin Ondrášik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: