7. 4. 2020  16:30 Zoltán
Akademický informační systém

Sylabus předmětu IV1-KVVPB1 - Komfort vnútorného a vonkajšieho prostredia budov 1 - Akustika (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: IV1-KVVPB1
Názov predmetu: Komfort vnútorného a vonkajšieho prostredia budov 1 - Akustika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie zadania
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti potrebné pre navrhovanie vnútorného a vonkajšieho priestoru budov z hľadiska akustiky. Na základe výpočtu, počítačovej simulácie, príp. merania, nadobudne nielen teoretické ale praktické znalosti potrebné pri návrhu škôl, administratívnych budov, športových stavieb, priestorov pre hudobné predstavenia a pod.

Študent sa oboznámi s princípom akustickej predikcie, s užívateľským prostredím simulačného softvéru, jeho základnými funkciami a vlastnosťami a naučí sa správnej interpretácii výsledkov. Súčasťou zadania je tvorba vlastného virtuálneho akustického 3D modelu, výpočet akustických veličín a tzv. auralizácia priestoru (t.j. možnosť vypočuť si virtuálny priestor v štádiu navrhovania).
Pre študentov je pripravená i možnosť spolupráce v rámci výskumu v oblasti architektonickej akustiky a možnosť prezentovať výsledky na medzinárodnej konferencii vo forme prednášky alebo postra.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do priestorovej a urbanistickej akustiky, základné pojmy a veličiny.
2. Princípy simulačných softvérov a metód merania pri navrhovaní a posudzovaní stavieb z hľadiska akustiky.
3. Oboznámenie sa s užívateľským prostredím simulačných softvérov, príp. algoritmov pre akustické merania.
4. Postup pri tvorbe akustického 3D modelu, spôsob zadávania vstupných dát a okrajových podmienok.
5. Práca na prehĺbení a spresnení akustického návrhu v rámci architektonickej štúdie prostredníctvom akustickej predikcie.
6. Posúdenie výhod a nevýhod jednotlivých predikčných možností.
7. Prezentácia a finalizácia projektu, nástroje na grafickú a zvukovú prezentáciu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- CHMELÍK, V. -- URBÁN, D. Akustika: stavebná a priestorová. Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, 2019. 236 s. ISBN 978-80-89228-62-1.
RYCHTÁRIKOVÁ, M. Akustika v architektúre: Moderné metódy hodnotenia a posudzovania objektov z hľadiska priestorovej akustiky. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 72 s. ISBN 978-80-227-3153-9.
RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- CHMELÍK, V. Architectural Acoustics. Room acoustics. Leuven : Acco, 2015. 140 s. ISBN 978-94-6292-266-2.

Odporúčaná:
www.arac-multibook.com
www.catt.se
www.odeon.dk

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Richard Šimek (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Zelem, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 3. 2020
Schválil: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 20. 03. 2020.

Typ výstupu: