2. 6. 2020  13:59 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-KPS3 - Konštrukcie pozemných stavieb 3 (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-KPS3
Názov predmetu: Konštrukcie pozemných stavieb 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester:
pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 4. semester
technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania grafickou formou.
Počas semestra absolvovanie minimálne 10 konzultácii.
Získanie minimálne 56 bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent komplexný pohľad na navrhovanie a riešenie strešných konštrukcií budov a funkčného riešenia priestoru obytného podkrovia. Ďalej sa študenti oboznámia s technikou konštrukcií zastrešenia budov a naučia sa základné typy striech s riešením skladieb strešného plášťa, s fyzikálnou podstatou a konštrukčnými zásadami. Ďalej budú vedení k správnemu princípu riešenia podrobnosti striech, t.j. riešenie detailov, ktoré budú môcť resp. budú nútení uplatňovať aj v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Základná funkcia strešnej konštrukcie budov. Rozdelenie striech budov. Rozhodujúce faktory, ktoré ovplyvňujú návrh striech. Strechy účelové (terasy, vegetačné strechy, parkoviská áut a pod.) a bez ďalšieho využitia. Prehľad riešenia striech vo svete s ich historickým vývojom.
Jednoplášťové a dvojplášťové ploché strechy. Skladby strešných plášťov plochých striech (jednoplášťová s parozábranou, parkovisko áut, kontaktné strechy, dvojplášťová rekuperačná, atď.) materiálová základňa jednotlivých vrstiev strešného plášťa. Návrh konštrukčných detailov súvisiacich s plochými strechami.
Šikmé a strmé strechy. Krovy väznicovej a hambálkovej sústavy. Roštové, nosníkové a väzníkové rámové sústavy. Ľahký strešný plášť pre väzníkové sústavy a materiálová základňa pre nosné prvky strechy.
Krytiny a doplnkové konštrukcie súvisiace so zastrešením šikmých a strmých striech. Rozdelenie krytín a tvorba ich jednotlivých vrstiev.
Strešný plášť šikmých striech obytného podkrovia ( jednoplášťové, dvojplášťové a trojplášťové).
Stredné a veľkorozponové konštrukcie zastrešenia. Rovinné a priestorové nosné konštrukcie. Konštrukcie zastrešenie pomocou škrupín, lomeníc a materiálová základňa pre tieto konštrukcie. Riešenie strešného plášťa. Lanové a pneumatické strešné konštrukcie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OLÁH, J. Strešné plášte podkroví a nadstavieb. Bratislava : Jaga, 2000. 210 s. ISBN 80-88905-61-3.
OLÁH, J. -- RUSNÁK, R. -- URBÁNEK, M. -- ŽIAK, V. Konštrukcie pozemných stavieb III. Strechy budov. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 205 s. ISBN 978-80-227-3635-0.
SCHUNCK, E. -- GÚZIKOVÁ, I. Atlas striech: šikmé strechy. Bratislava : Jaga, 2003. 448 s. ISBN 8088905559.
OLÁH, J. -- MIKULÁŠ, M. -- MIKULÁŠOVÁ, D. Šikmé střechy: Konstrukce, skladby, detaily, rekonstrukce. Bratislava : Jaga, 2002. 207 s. ISBN 80-88905-77-X.

Odporúčaná:
Oláh,J. a kol.: Konštrukcie pozemných stavieb IV. STU,Bratislava,1993
Oláh,J.-Mikuláš,M.: Krytiny a doplnkové konštrukcie striech. Jaga, Bratislava,2001
STN 73 1901 Navrhovanie striech ,SUTN Bratislava 2005
STN 73 3610 Klampiarske práce stavebné, SUTN Praha 1987

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2054

A
B
C
DE
FX
6,3 %
8,6 %
16,2 %
16,6 %42,8 %
9,5 %
Vyučujúci:
Ing. Lukáš Bosák, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Hanuliak, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Erik Jakeš, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Adela Palková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Andrea Vargová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Boris Vavrovič, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: