20. 9. 2020  9:02 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-KMOD - Kreslenie a modelovanie (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-KMOD
Názov predmetu:
Kreslenie a modelovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra ku Klasifikovanému zápočtu je potrebné získať: 7 hodnotení kresieb a 3 hodnotenia arch. modelu RD / BD s minimálnym ziskom 56 bodov. Každá kresba je hodnotená od 0 - 10 bodov, pričom 65 - 70 b. = A, 58 - 64 b. = B, 52 - 57 = C, 46-51 = D, 40 - 45 = E, 0 - 39 = FX. Súčasťou hodnotenia je zhotovenie modelu (RD alebo BD) s hodnotením: 0 - 10b = jednota použitých prostriedkov, 0 - 10 b.= intenzita pôsobenia modelu a 0 - 10 b. = komplexnosť modelu. Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za kresby a model.
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj estetického cítenia, rozvoj priestorového a plastického cítenia, osvojenie zručnosti, vypestovanie návykov pri narábaní s výrazovými prostriedkami, zobrazenie vecí, predmetov, predstáv, myšlienok, zobrazenie ľudskej figúry (podľa sadrových odliatkov), farebná a tvarová štylizácia. Vytvorenie arch. modelu rodinného/bytového domu.
 
Stručná osnova predmetu:
• Zobrazenie priestorových foriem podľa modelu.
• Štylizácia a abstrakcia plošná, plastická, lineárna, farebná.
• Vytvorenie priestorových štuktúr (modelov).
• Zobrazenie prírodných foriem a ľudskej figúry.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PRETTE, M. -- CAPALDO, A. -- ŠKORUPOVÁ, A. Tvorivosť, tvar, farba. Bratislava : Mladé letá, 1979. 318 s.
CRHÁK, F. -- KOSTKA, Z. Výtvarná geometria. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. 159 s.
TEISSIG, K. : Technika kresby. Praha: Artia, 1986. 192 s.
REIŠTETTEROVÁ, Z. -- FILA, R. -- BARTKO, O. Výtvarná príprava. Bratislava: SPN, 1986. 208 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 307

ABCD
E
FX
29,3 %23,1 %27,7 %12,1 %
7,5 %
0,3 %
Vyučujúci:
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
akad. soch. Miroslav Pribiš (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
akad. soch. Ivan Řehák (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: