9. 4. 2020  15:18 Milena
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-KMOD - Kreslenie a modelovanie (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-KMOD
Názov predmetu: Kreslenie a modelovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra ku Klasifikovanému zápočtu je potrebné získať: 7 hodnotení kresieb a 3 hodnotenia arch. modelu RD / BD s minimálnym ziskom 56 bodov. Každá kresba je hodnotená od 0 - 10 bodov, pričom 65 - 70 b. = A, 58 - 64 b. = B, 52 - 57 = C, 46-51 = D, 40 - 45 = E, 0 - 39 = FX. Súčasťou hodnotenia je zhotovenie modelu (RD alebo BD) s hodnotením: 0 - 10b = jednota použitých prostriedkov, 0 - 10 b.= intenzita pôsobenia modelu a 0 - 10 b. = komplexnosť modelu. Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za kresby a model.
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj estetického cítenia, rozvoj priestorového a plastického cítenia, osvojenie zručnosti, vypestovanie návykov pri narábaní s výrazovými prostriedkami, zobrazenie vecí, predmetov, predstáv, myšlienok, zobrazenie ľudskej figúry (podľa sadrových odliatkov), farebná a tvarová štylizácia. Vytvorenie arch. modelu rodinného/bytového domu.
 
Stručná osnova predmetu:
• Zobrazenie priestorových foriem podľa modelu.
• Štylizácia a abstrakcia plošná, plastická, lineárna, farebná.
• Vytvorenie priestorových štuktúr (modelov).
• Zobrazenie prírodných foriem a ľudskej figúry.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PRETTE, M. -- CAPALDO, A. -- ŠKORUPOVÁ, A. Tvorivosť, tvar, farba. Bratislava : Mladé letá, 1979. 318 s.
CRHÁK, F. -- KOSTKA, Z. Výtvarná geometria. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. 159 s.
TEISSIG, K. : Technika kresby. Praha: Artia, 1986. 192 s.
REIŠTETTEROVÁ, Z. -- FILA, R. -- BARTKO, O. Výtvarná príprava. Bratislava: SPN, 1986. 208 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 260

ABCDEFX
30,4 %20,4 %27,7 %12,7 %8,5 %0,3 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
akad. soch. Miroslav Pribiš (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
akad. soch. Ivan Řehák (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: