17. 11. 2019  11:21 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-NPR - Nádrže a priehrady (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-NPR
Názov predmetu: Nádrže a priehrady
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrola zadaní, 2 kontrolné testy
 
Výsledky vzdelávania:
Poukázať na význam a funkciu nádrží, priehrad a ochranných hrádzí pri vytváraní vodných zdrojov a ochranne pred povodňami. Naučiť základné princípy a metódy ich navrhovania a prevádzky. Osvojiť si metódy analýzy vplyvov nádrží, priehrad a ochranných hrádzí na okolie a životné prostredie. Usmerniť ich na možnosti predchádzania, resp. znižovania negatívnych vplyvov a zvyšovania pozitívnych vplyvov týchto stavieb na okolie.
 
Stručná osnova predmetu:
• Nádrže -- podstata a význam pri hospodárení s vodou a ochrane pred povodňami. Rozdelenie nádrží podľa vzniku, účelu a regulovania.
• Podklady pre riešenie nádrží, priehrad a ochranných hrádzí. Dimenzovanie objemov nádrží.
• Dimenzovanie ochranných nádrží. Transformácia povodňových vĺn.
• Priehrady -- podstata a význam, rozdelenie priehrad. Základné metódy a princípy navrhovania priehrad.
• Zásady riešenia filtračných, stabilitných a deformačných úloh.
• Ochranné hrádze.
• Efekty a ekologické aspekty reálnej prevádzky nádrží na flóru, faunu a človeka. Rizikové faktory prevádzky vodných diel, životnosť, vplyv stárnutia. Štatistiky porúch a havárií priehrad.
• Úloha monitoringu z hľadiska bezpečnosti prevádzky nádrží, priehrad a ochranných hrádzí.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Nádrže a priehrady: Navrhovanie a prevádzka. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 330 s. ISBN 80-227-1518-2.
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb: Sypané priehrady a hrádze. Bratislava : Jaga, 2006. 183 s. ISBN 80-8076-031-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Marián Minárik, PhD. (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: