18. 11. 2019  3:03 Eugen
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-NAPP - Návrh a prevádzka priehrad (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-NAPP
Názov predmetu: Návrh a prevádzka priehrad
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežná kontrola projektového zadania
 
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbiť poznatky z navrhovania priehrad a hrádzí nádrží vo väzbe na interakciu týchto stavieb s prírodným prostredím, špecifiká metodických postupov a princípov prieskumu, riešenie otázok spoľahlivosti poznania vlastnosti zemín a skalných hornín. Možnosti využívania prírodných a nových materiálov a technológií pri výstavbe sypaných a betónových priehrad, problémy reálnej prevádzky. Faktory rizika a význam monitoringu v reálnej prevádzke.
 
Stručná osnova predmetu:
• Charakteristika zvláštností priehrad a hrádzí vzhľadom na ich funkciu.
• Determinujúce faktory navrhovania priehrad.
• Životnosť priehrad, štatistiky porúch a havárií. Príklady z praxe.
• Špecifiká sypaných priehrad a hrádzí vodných diel z hľadiska funkcie nádrže, vplyvu zaťaženia, návrhu kontroly v prevádzke.
• Špecifiká betónových priehrad -- gravitačné, klenbové, členené a vývojové typy z hľadiska materiálov navrhovania a technológie výstavby.
• Analýza determinujúcich podmienok variantných riešení vo vzťahu k prírodnému prostrediu.
• Nové materiály a technológie v priehradnom staviteľstve.
• Násrtoje kontroly bezpečnosti priehrad a spoľahlivosti ich prevádzky.
• Pozorovania a merania na nádržiach a priehradách. Význam TBD.
• Inštrumentácia k monitoringu bezpečnosti priehrad a hrádzí VD v rovinnom území.
• Špeciálne merania na priehradách.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Přehrady. Praha : SNTL, 1987. 546 s.
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Nádrže a priehrady: Navrhovanie a prevádzka. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 330 s. ISBN 80-227-1518-2.
PETER, P. Kanálové a ochranné hrádze. Bratislava : Veda, 1975. 461 s.
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Navrhovanie a výpočty betónových priehrad. Bratislava : STU v Bratislave, 1992. 138 s. ISBN 80-227-0482-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

ABCDEFX
61,5 %23,1 %15,4 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Marián Minárik, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: