17. 11. 2019  11:29 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-NMG - Numerické modelovanie v geotechnike (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-NMG
Názov predmetu: Numerické modelovanie v geotechnike
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: nosné konštrukcie stavieb - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie zadaní z konštrukčných cvičení.
 
Výsledky vzdelávania:
Prognóza interakcie prírodného horninového prostredia (jeho nehomogenity, anizotropie, reologických vlastností a pod.) s geotechnickou konštrukciou, t.j. definovanie zložitých okrajových podmienok pôsobenia je možné iba metódami matematického modelovania (napr. Metódou Konečných Prvkov) s využitím výpočtovej techniky. Pri komplexnom riešení geotechnických úloh budú využívane rôzne výpočtové programy (ako napr. GEO-5, ANSYS, Midas GT, a pod.). Študenti získajú vedomosti a zručnosti z matematického modelovania rôznych typov geotechnických konštrukcií (ako napr. plošné a hĺbkové základy, oporné a pažiace konštrukcie, zemné násypy, cestné zárezy a pod.), ktoré sa často vyskytujú v inžinierskej praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
• Definovanie inžiniersko-geologického modelu podložia geotechnickej konštrukcie – stanovenie reprezentatívnych charakteristík prírodného horninového prostredia.
• Definovanie základných fyzikálnych, pevnostných a deformačných vlastností potrebných pre riešenie jednotlivých typov geotechnických úloh (stabilitné a deformačné úlohy riešené podľa 1. a 2. skupiny medzných stavov).
• Idealizácia stavebnej konštrukcie a tvorba geotechnického modelu.
• Transformácia geotechnického modelu na výpočtový (numerický) model – zásady diskretizácie modelu na konečné prvky (metóda konečných prvkov).
• Stanovenie okrajových podmienok výpočtových modelov pre rôzne typy geotechnických úloh.
• Metódy matematického riešenia geotechnických úloh.
• Vyhodnotenie výsledkov numerických výpočtov – tabelárne a grafické spracovanie.
• Zhodnotenie a interpretácia geotechnických výpočtov z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti návrhu stavebnej konštrukcie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BITTNAR, Z. -- ŠEJNOHA, J. Numerické metódy mechniky 1, 2. Praha: CVUT, 1992. 500 s.
HERLE, I. Základy matematického modelování v geomechanice. Praha: Karolinum, 2003. 162 s. ISBN 80-246-0745-X.
JENDŽELOVSKÝ, N. Modelovanie základových konštrukcií v MKP. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 94 s. ISBN 978-80-227-3025-9.
JESENÁK, J. Mechanika zemín. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 406 s. ISBN 80-227-0642-6.
KOLÁŘ, V. -- NĚMEC, I. -- KANICKÝ, V. FEM: Principy a praxe metody konečných prvků. Praha : Computer Press, 1997. 401 s. ISBN 80-7226-021-9.
SOBOTKA, Z. Reologie hmot a konstrukcí. Praha : Academia, 1981. 499 s.
ZIENKIEWICZ, O. -- TAYLOR, R. The finite element method: Vol.1:Basic formulation and linear problems. London : McGraw-Hill, 1988. ISBN 0-07-084174-8.
ZIENKIEWICZ, O. -- TAYLOR, R. The finite element method: Vol.2: Solid and fluid Mechanics dynamics and non linearity. London : McGraw-Hill, 1991. 807 s. ISBN 0-07-084175-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 154

ABCDEFX
95,5 %1,9 %0 %1,3 %1,3 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: