22. 9. 2019  9:54 Móric
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-NRDR - Numerické riešenie diferenciálnych rovníc (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-NRDR
Názov predmetu: Numerické riešenie diferenciálnych rovníc
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Matematická analýza 1 (B-MA1) a úspešne absolvované Matematická analýza 2 (B-MA2) a úspešne absolvované Lineárna algebra 1 (B-LA1)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra úspešne absolvovaný test, vypracovanie zadania na konci semestra, skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o diferenčných schémach na riešenie začiatočných a okrajových úloh pre diferenciálne rovnice v jednej a viac dimenziách a o spôsoboch riešenia vzniknutých sústav algebraických rovníc. Študent bude schopný pochopiť jednoduché matematické modely a vyriešiť ich pomocou softvéru Mathematica metódou konečných diferencií.
 
Stručná osnova predmetu:
- Matematický model v podobe diferenciálnej rovnice a jeho numerické riešenie.
- Numerické riešenie začiatočných úloh pre sústavy obyčajných diferenciálnych rovníc.
- Diferenčné schémy pre riešenie okrajových úloh pre eliptické rovnice.
- Diferenčné schémy pre parabolické úlohy, časová diskretizácia, stabilita.
- Riešenie sústav algebraických rovníc.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HANDLOVIČOVÁ, A. -- SCHIESSLOVÁ, H. Diferenčné metódy riešenia inžinierskych úloh. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 98 s. ISBN 978-80-227-2731-0.
LEVEQUE, R J. Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-Stade and Time-Dependent Problems. Philadephia : SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics, 2007. 341 s. ISBN 978-0-898716-29-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

ABCDEFX
60,0 %23,3 %16,7 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Mária Minárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: