23. 10. 2020  8:23 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-OHZE - Obnova historickej zelene (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-OHZE
Názov predmetu: Obnova historickej zelene
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 1 úspešne absolvovaný test a odovzdanie vypracovaných zadaní. Absolvovanie testu a vypracované zadania sú podmienkou pre získanie klasifikovaného zápočtu.
Hodnotenie: 1. test 20 bodov 2. zadanie 80 bodov SPOLU: 100 bodov = 100 %
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle študijného poriadku STU čl. 16:
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C – dobre (priemerné výsledky)
= 2, D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E – dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX –
nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedoosti predovstkym o historickej zeleni, jej typologii a hodnote pre
spolocnost. Súčasťou predmetu je problematika obnovy historickej zelene -- prístupy, metodiky, a jej legislatıívny rámec. Okrem obnovy biotických prvkov (stromy, kry, bylinne' záhony) sa študent venuje historickej zeleni ako špeciálnemu typologickému prvku v historických záhradách, jej kompozícii, druhovému zloženiu vo vzťahu k typu záhrady.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa venuje predovšetkým historickej zeleni, jej typológii a hodnote pre spoločnost'. Súčast'ou predmetu je problematika obnovy historickej zelene -- prístupy, metodiky, a jej legislatívny rámec. Okrem obnovy biotických prvkov (stromy, kry, bylinne' záhony) sa predmet venuje historickej zeleni ako špeciálnemu typologickému prvku v historických záhradách, jej
kompozícii, druhovému zloženiu vo vzt'ahu k typu za'hrady.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SLOVENSKO, I. Charty a odporúčania ICOMOS, 1.diel. Bratislava: ICOMOS Slovensko, 2002. 50 s.
ICOMOS, S. Charty, smernice a rezolúcie ICOMOS. Bratislava: SPÚ, 2004. 50 s.
ICOMOS, S. Deklarácie, 2.diel. Bratislava : SPÚ, 2003. 50 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
Anglický jazyk len pre cudzincov - konzultácie
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Miriam Heinrichová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: