2. 6. 2020  13:47 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-OPX_P - Odborná prax (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-OPX_P
Názov predmetu:
Odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia120 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie písomnej správy v rozsahu cca 10 strán o priebehu a náplni praxe vo zviazanej podobe. Správa bude obsahovať textovú časť a fotodokumentáciu realizovaných stavieb, s ktorými sa študent osobne oboznámil. Na záver musí byť správa vlastnoručne podpísaná študentom.
Predloženie potvrdeného pracovného denníka s denným rozpisom činnosti študenta.
Potvrdenie absolvovania a hodnotenia odbornej praxe prijímacou projektovou organizáciou.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent na základe doteraz získaných teoretických vedomostí sa zdokonalí v oblasti celkovej koncepcie projektovania pozemných stavieb v renomovaných projekčných a stavebno-fyzikálnych firmách. Hlavným cieľom je príprava na zvládnutie prác súvisiacich so spracovaním AT.TV. 3,4 a záverečnej práce Bc.
 
Stručná osnova predmetu:
-Oboznámenie sa s konkrétnym premietnutím častí zákona č. 50/1976 Zb.(Stavebný zákon) a v znení neskorších zmien v projektovej činnosti a platných vyhlášok.
-Štúdium a oboznámenie sa s reálnymi výstupmi v projektovej kancelárii.
-Odborná exkurzia na realizovaných stavbách projekčnou kanceláriou.
-Spracovanie vybraných konkrétnych častí projektovej dokumentácie v projektovej kancelárii
-Spracovanie záverečnej správy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ANTAL, J. -- SELCOVÁ, Ľ. Obytná budova. In Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2005, s. 1--4.
CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava : Jaga, 2003. 214 s. ISBN 80-88905-27-3.
NEUFERT, E. Navrhování staveb. Praha: Consultinvest, 1995. 581 s. ISBN 8090148646.

Odporúčaná:
Súbor STN, EN a ISO a smernice pre projektovanie budov.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platné vyhlášky

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1060

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Monika Pavčeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: