25. 10. 2020  10:01 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-OMPR_K - Odhad a manažment povodňového rizika (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I1-OMPR_K
Názov predmetu: Odhad a manažment povodňového rizika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testy
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56% vedomostí na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Prednášky a praktické cvičenia sa zamerajú na analýzu vzniku povodní z hľadiska hydrologického a aj meteorologického; na kvantifikovanie potenciálu, citlivosti a zraniteľnosti povodí vzhľadom na extrémne odtokové situácie. Študenti sa oboznámia s novými metódami určovania návrhových maximálnych prietokov a zrážok na povodiach, prehĺbia si vedomostí z oblasti genézy vzniku extrémnych odtokových situácií na malých povodiach. Študenti nadobudnú vedomosti z oblasti tvorby plánov manažmentu povodňových rizík a získajú prehľad o technických opatreniach pri riešení protipovodňovej ochrany.
 
Stručná osnova predmetu:
•• Vznik povodňových situácií, meteorologické a hydrologické aspekty.
• Potenciál, citlivosť, zraniteľnosť povodí vzhľadom na extrémne hydrologické situácie a ich kvantifikácia.
• Metódy odhadu návrhových prietokov a zrážok, regionálne metódy odhadu, aplikácia geoštatistických metód a metód matematického modelovania.
• Analýza hydrologického a hydraulického rizika a manažment rizík extrémnych odtokových situácií. Plány manažmentu povodňových rizík, tvorba máp povodňového ohrozenia a rizika povodí. Legislatíva z oblasti protipovodňovej ochrany.
• Technické opatrenia v protipovodňovej ochrane.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KOHNOVÁ, S -, HLAVČOVÁ, K.- FENCÍK, R. - MINĎÁŠ, J. Integrovaný manažment povodia: Vybrané problémy. SvF STU Bratislava 2013, ISBN 978-80-227-4072-2. 215 s.
Kohnová, S., Szolgay, J., Hlavčová, K.: Nové štatistické metódy odhadu návrhových prietokov a zrážok pre dimenzovanie hydrotechnických stavieb. SvF STU Bratislava, ESF kurz č.2 Hydroinformatika, elektronická forma, 1. vydanie, 60 výtlačkov, 80s., ISBN 80- 227-2567-6.
Kohnová, S., Szolgay, J., Solín, Ľ., Hlavčová, K.: Regional methods for prediction in ungauged basins. Key Publishing, Ostrava, 2006, 113 s., ISBN 80-87071-02-6
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

A
B
C
DE
FX
39,1 %
60,9 %
0 %
0 %0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: