30. 10. 2020  3:07 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-POPO - Pedológia a oceňovanie pozemkov (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-POPO
Názov predmetu:
Pedológia a oceňovanie pozemkov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa odovzdávajú zadania. Výsledná známka sa generuje s nasledovnými váhami: vypracované zadania 20%, skúška 80%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú vedomosti o pedogenéze, pôdnych režimoch a procesoch, klasifikácii a systematike pôd, bonitácii poľnohospodárskych pôd, bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, oceňovaní pozemkov a pedologickom prieskume. Pochopi princípy riešenia transportných procesov v pôde. Získa praktické skúsenosti z oblasti určovania fyzikálnych a hydrofyzikálnych charakteristík pôdy, bilancovaní množstva vody v pôde z pohľadu využitia vody rastlinami.
 
Stručná osnova predmetu:
Pedogenéza. Klasifikácia a systematika pôd. Pôdne typy SR. Úrodnosť pôdy.
Pôda ako polydisperzný systém. Fyzikálne, hydrofyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôd.
Hydrostatika a hydrodynamika pôdnej vody.
Pôdne procesy.
Matematické modelovanie vodného režimu pôdy.
Klasifikácia vodného režimu pôd.
Pedologický prieskum.
Bonitácia poľnohospodárskych pôd. Bonitované pôdno-ekologické jednotky. Využitie bonitácie pôd pre kategorizáciu poľnohospodárskych pôd SR podľa kritérií EU. Oceňovanie pôdy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SKALOVÁ, J. -- ŠTEKAUEROVÁ, V. Pedotransferové funkcie a ich aplikácia pri modelovaní vodného režimu pôd. Bratislava: STU v Bratislave, 2011. 101 s. ISBN 978-80-227-3431-8.
VELEBNÝ, V. -- SKALOVÁ, J. Pôdohospodárstvo a pedológia: Návody na cvičenia II.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 177 s. ISBN 80-227-0633-7.
VELEBNÝ, V. -- NOVÁK, V. -- SKALOVÁ, J. -- ŠTEKAUEROVÁ, V. -- MAJERČÁK, J. Vodný režim pôdy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 208 s. ISBN 80-227-1373-2.

Odporúčaná:
Vyhláška MP SR o určení ceny pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav č.38/2005 Z.z.
Vyhláška MS SR o stanovení všeobecnej hodnoty majetku č.492/2004 Z.z.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 101

A
B
C
D
EFX
47,5 %
21,8 %
22,8 %
3,0 %
4,9 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Zbyněk Bajtek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. František Cyprich (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: