20. 6. 2019  21:24 Valéria
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-PEM - Personálny manažment (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-PEM
Názov predmetu: Personálny manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: technológia stavieb - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentácia
Hondotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pochopí ponúkané pracovné miesto z ekonomického a motivačného pohľadu, podnieti proces seba rozvoja a manažérske kompetencie v širšom zmysle. Získa vedomosti pre prijímací a hodnotiaci pohovor, rozvinie interpersonálne zručnosti a nadobudne efektívny spôsob skupinového riešenia problémov a podpora skupinovej tvorivosti.
 
Stručná osnova predmetu:
•Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov. Trh práce.
•Efektívna komunikácia. Prezentácia pracovných výsledkov.
•Teória motivácie. Orientácia v kariére.
•Tímová práca. Vedenia ľudí. Delegovanie
•Zvládania náročných/ konfliktných situácií. Technika vyjednávania.
•Manažérske zručnosti riadenia času.
•Zásady na klienta orientované správania. Zisťovanie skutočných potrieb klienta. Budovanie dôvery.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KALINOVÁ, G. Manažment ľudských zdrojov facility managementu. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 79 s. ISBN 978-80-227-3144-7.
KALINOVÁ, G. Personálna činnosť podniku. In ROMANCOVÁ, I. -- ELLINGEROVÁ, H. -- IVANIČKA, K. -- JANKOVICHOVÁ, E. -- TRÁVNIK, I. -- KALINOVÁ, G. -- PETRÁKOVÁ, Z. -- KOPŠOVÁ, O. -- CHODASOVÁ, Z. -- ŠPIRKOVÁ, D. -- BOLLOVÁ, G. -- ZÚBKOVÁ, M. -- KAŠJAKOVÁ, O. Základy podnikania. Bratislava: STU v Bratislave, 2006, s. 49--64. ISBN 80-227-2530-7.
KALINOVÁ, G. -- PETRÁKOVÁ, Z. -- KOPŠOVÁ, O. -- JANKOVICHOVÁ, E. Personálne riadenie v podniku. Bratislava: STU v Bratislave, 2006. ISBN 80-227-2511-0.
KALINOVÁ, G. Riadenie ľudí a personálna práca. In ELLINGEROVÁ, H. -- IVANIČKA, K. -- JANKOVICHOVÁ, E. -- KALINOVÁ, G. -- KAŠJAKOVÁ, O. -- PETRÁKOVÁ, Z. -- TRÁVNIK, I. -- ZÚBKOVÁ, M. Manažment a marketing v podniku. Bratislava: STU v Bratislave, 2006, s. 84--99. ISBN 80-227-2501-3.
ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: 10. vydání. Nejnovější trendy a postupy. Praha : Grada, 2007. 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3.
KALINOVÁ, G. Personálny manažment. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 81 s. ISBN 80-227-1613-8.
KOUBEK, J. Řízení lidskych zdroju. Praha: Management Press, 2008. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 53

ABCDEFX
52,8 %35,8 %7,5 %3,9 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Gabriela Kalinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. (tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: Ing. Gabriela Kalinová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: