2. 6. 2020  14:19 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-PGV2 - Počítačová grafika a vizualizácie 2 (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I1-PGV2
Názov predmetu:
Počítačová grafika a vizualizácie 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektonické konštrukcie a projektovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
 
Výsledky vzdelávania:
Nadväzuje na predmet I-PGV1. Cieľom je detailnejšie oboznámiť poslucháčov s najnovšími poznatkami v oblasti počítačovej grafiky so zameraním na stavebníctvo a architektúru s použitím vybraného BIM programu a vybraného vizualizačného programu.
 
Stručná osnova predmetu:
BIM – (Building Information Modeling) - charakteristika a princípy:
- systémová správa informácií: stratégia implementácie, toky informácií, interoperatibilita,
- nástroje automatizovaného projektovania, riadenia projektov,
- vizualizácie, animácie, virtuálna realita,
- spracovanie a prezentácia informácií: multimédiá, publikovanie, cloud, bezpečnosť.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŽÁRA, J. -- BENEŠ, B. -- SOCHOR, J. Moderní počítačová grafika. Praha: Computer Press, 2005. 606 s. ISBN 80-251-0454-0.

Odporúčaná:
Dana K. Smith, M. Tardif, : Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers, New Jersye, Wilet&Sons inc., 2009.
Manuály programov
Vandezande J., Krygiel E., Read P.: Mastering Autodesk Revit Architecture 2014: Autodesk Official Press. John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, India, 2013. ISBN: 978-1-118-52130-4

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 439

A
BC
D
E
FX
63,6 %
21,4 %
13,0 %1,6 %
0,4 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Lukáš Bosák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martin Jamnický, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: