25. 10. 2020  9:17 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-PMN - Poldre a malé nádrže (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-PMN
Názov predmetu:
Poldre a malé nádrže
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť, vypracovanie zadaní, úspešné absolvovanie záverečného testu (minimálne 56%).
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet sa venuje rôznym druhom malých vodných nádrží a poldrov, ich technickým návrhom, prevádzkou a využitím. Zvláštny dôraz je venovaný tiež nádržiam pre chov rýb.
 
Stručná osnova predmetu:
 História výstavby poldrov a malých vodných nádrží. Definícia a význam malých vodných nádrží (MVN).
- Výber vhodnej lokality pre stavbu malej vodnej nádrže. Prieskumné práce.
- Zdroje vody pre MVN. Hydrologické podklady, kvalita vody. Straty vody.
- Pedologické a geologické pomery vhodné pre výstavbu MVN.
- Teplovodné rybnikárstvo. Studenovodné rybnikárstvo.
- Závlahové nádrže.
- Ochranné nádrže, ochranné poldre, rekreačné nádrže.
- Konštrukčné materiály na výstavbu hrádze. Konštrukčné prvky hrádze.
- Prívod vody do rybníkov. Výpustné objekty rybníkov a nádrží.
- Bezpečnostné priepady.
- Špeciálne objekty malých vodných nádrží a poldrov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČISTÝ, M. Malé vodné nádrže I. 2003.
ČISTÝ, M. Rybníky a malé vodné nádrže II. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005. 91 s. ISBN 80-227-2294-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 21

AB
C
D
E
FX
95,2 %
0 %
0 %
0 %
4,8 %
0 %
Vyučujúci: Ing. Zbyněk Bajtek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: