19. 10. 2019  19:43 Kristián
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-PDR_C - Ponds and detention reservoirs (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-PDR_C
Názov predmetu: Ponds and detention reservoirs
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: Civil Engineering - inžiniersky (povinný), 4. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť, vypracovanie zadaní, úspešné absolvovanie záverečného testu (minimálne 56%).
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet sa venuje rôznym druhom malých vodných nádrží a poldrov, ich technickým návrhom, prevádzkou a využitím. Zvláštny dôraz je venovaný tiež nádržiam pre chov rýb.
 
Stručná osnova predmetu:
 História výstavby poldrov a malých vodných nádrží. Definícia a význam malých vodných nádrží (MVN).
 Výber vhodnej lokality pre stavbu malej vodnej nádrže. Prieskumné práce.
 Zdroje vody pre MVN. Hydrologické podklady, kvalita vody. Straty vody.
 Pedologické a geologické pomery vhodné pre výstavbu MVN.
 Teplovodné rybnikárstvo. Studenovodné rybnikárstvo.
 Závlahové nádrže.
 Ochranné nádrže, ochranné poldre, rekreačné nádrže.
 Konštrukčné materiály na výstavbu hrádze. Konštrukčné prvky hrádze.
 Prívod vody do rybníkov. Výpustné objekty rybníkov a nádrží.
 Bezpečnostné priepady.
 Špeciálne objekty malých vodných nádrží a poldrov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DEAL, C. Ponds-Planning, Design and Construction, Agriculture Handbook Number 590 .  [online]. 1997. URL: http://nrcspad.sc.egov.usda.gov/DistributionCenter/product.aspx?ProductID=115.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Zbyněk Bajtek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: