20. 10. 2019  21:13 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-PUKP - Pozemkové úpravy v krajinnom plánovaní (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-PUKP
Názov predmetu: Pozemkové úpravy v krajinnom plánovaní
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie projektu na cvičeniach, skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s úvodnými pojmami z oblasti pozemkových úprav, s dôrazom na význam pozemkových úprav v krajinárstve a krajinnom plánovaní, a tvorbe a ochrane krajiny. Oboznámi sa so všeobecnými zásadami funkčného územia v krajine v obvode pozemkových úprav, s organizačnými, legislatívnymi a technickými nástrojmi používanými v pozemkových úpravách, s typmi pozemkových úprav a so vzťahom pozemkových úprav k ekologickej stabilite krajiny. Oboznámi sa so základnými protieróznymi a vodohospodárskymi opatreniami v krajine a so štandardami projektovania pozemkových úprav.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky
• Čo sú pozemkové úpravy (základné pojmy, pôdny fond, lesný pôdny fond, …), pozemkové úpravy na Slovensku
• Obsah pozemkových úprav, dôvody pozemkových úprav (revitalizácia vidieka)
• Účastníci pozemkových úprav, nástroje používané v pozemkových úpravách - organizačné a legislatívne, technické
• Typy pozemkových úprav – komplexné pozemkové úpravy, jednoduché pozemkové úpravy
• Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav
• Pozemkové úpravy a ekologická stabilita krajiny
• Pozemkové úpravy a tvorba a ochrana poľnohospodárskej krajiny
• Protierózne zariadenia a opatrenia, vodohospodárske zariadenia a opatrenia
• Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav
Cvičenia
Náplňou cvičení bude vypracovanie projektu pozemkových úprav vybraného územia. V rámci projektu budú riešené tieto problémy: Úvodné podklady projektu, legislatívny a technický rozbor, analýza súčasného stavu, návrh funkčného usporiadania územia, spoločné zariadenia a opatrenia, komunikačné zariadenia a opatrenia, protierózne a vodohospodárske zariadenia a opatrenia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VANEK, J. -- MUCHOVÁ, Z. Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav. Nitra: Ministerstvo pôdohospodárstva a Slovenká poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 500 s.
RYBÁRSKY, I. -- ŠVEHLA, F. -- GEISSÉ, E. Pozemkové úpravy. Bratislava : Alfa, 1991. 357 s. ISBN 80-05-00873-2.

Odporúčaná:
1. DUMBROVSKÝ, M., MEZERA, J. a kol. : Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace. VÚMOP, Praha 2000, ISSN 1211-3972, 189 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 17

ABCDEFX
70,6 %5,9 %17,6 %0 %5,9 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Viera Rattayová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Štefunková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: